قسمت پائين دشت

در جنوب گسل درونه قرارگرفته و وسعت زيادى دارد و از مخروط‌افکنه‌هائى تشکيل‌شده که به‌هم پيوسته‌اند (بهادا). در اينجا در طول رودخانه بزرگ که سيستم‌هاى تراسى و بريدگى‌هائى وجود دارد که به‌وسيلهٔ آن ساختمان مواد رسوبى را مى‌توان مطالعه و بررسى نمود. ساختمان مواد آبرفتى از اين قرار است:


۱. قسمت‌هاى قاعده که به‌طور عمده از سرى‌هاى ضخيم مواد آبرفتى (قطر خاکدانه بيشتر مواد، بالاى ده ميلى‌متر مى‌باشد) تشکيل شده است. اين مواد آبرفتى از نظر زمان به‌وجود آمدن و سير تکويني، به‌همان فاز رسوب‌گذارى تعلق دارد که آثار رسوبى آن در جائى‌که رودخانه‌هاى اصلى وارد منطقهٔ دشت‌سر مى‌شوند هنوز وجود دارد. بر مبناى ساختمان و ترکيب اين مواد آبرفتى و موقعيت مرفولوژيکى و استراتيگرافى اين مواد در نزديک منطقهٔ کوهستانى و در قاعدهٔ رسوبات آبرفتى بايد گفت که اين مواد رسوبى متعلق به اولين فاز بزرگ رسوب‌گذارى است. هم‌چنين رابطهٔ مرفولوژيکى و مرفوديناميکى بين توليد زياد مواد تخريبى در قسمت داخل کوهستان و رسوب‌گذارى در ناحيهٔ دشت روشن مى‌گردد. بر مبناى ساختمان و بافت يکنواخت اين مواد رسوبى مى‌توان گفت که حمل مواد تخريبى و حالت رسوب‌گذارى و شدت توليد اين مواد تخريبى در حين فاز بزرگ رسوب‌گذارى بالا به‌ندرت تغيير کرده است.


۲. باتوجه به اينکه آثار فاز رسوب‌گذارى نامبردهٔ بالا فقط در قسمت‌هاى نزديک به کوهستان مشاهده مى‌شود و قسمت بزرگ از دشت در شمال گسل درونه از پديمنت تشکيل‌شده مى‌توان چنين نتيجه گرفت که بعد از فاز رسوب‌گذارى مذکور در بالا فعاليت يک فاز فرسايشى شروع شده است. علت شروع‌شدن اين فاز تغييراتى بود که در آب و هوا به‌وقوع پيوسته است. اين تغييرات به‌صورت کاهش رطوبت هوا (بارندگى کمتر شد) و افزايش درجهٔ حرارت ظاهر شده است. در حين اين فاز فرسايشى فعاليت تکتونيکى گسل درونه انجام گرفت و بدين‌وسيله قسمتى از دشت که امروز در شمال گسل درونه قرار دارد (واحد دشت‌سر) به‌طرف بالا حرکت کرد (ارتفاع آن بيشتر شد) به‌عبارت ديگر قسمتى از دشت که در جنوب اين گسل قرارگرفته به‌طرف پائين حرکت کرد و احتمال اينکه هر دو حرکت با هم انجام گرفته باشد نيز وجود دارد. به هرحال بعد از اينکه واحد دشت‌سر به‌طرف بالا حرکت کرد، قسمتى از دشت که در جنوب اين گسل قرار داشت مبدل به سطح اساس بلافصل منطقه دشت‌سر شد. اين امر منجر به آن شد که قسمت‌هاى قاعده (سرى‌هاى ضخيم مواد آبرفتى دشت) به‌وسيلهٔ مواد آبرفتى جديدترى مدفون گرديد. از ويژگى‌هاى اين مواد جديد آبرفتى اين است که در مقايسه با قسمت‌هاى قاعده به‌مراتب درشت دانه‌ترى مى‌باشند.


نيم‌رخ شماتيک مناطق دشتى در شمال و جنوب کوه بوغو
نيم‌رخ شماتيک مناطق دشتى در شمال و جنوب کوه بوغو