دشت‌هاى واقع در شمال و جنوب کوه‌هاى بوغو و فغان

دشت‌ها در حاشيهٔ شمالى و جنوبى کوه‌هاى بوغو و فغان (نقشهٔ ژئومرفولوژى منطقهٔ کاشمر) همانند دشت‌هاى شمالى چالهٔ کاشمر در سنگ‌هائى که پيکر کوهستان را تشکيل مى‌دهند ساخته نشده‌اند. اين دشت‌ها در حاشيهٔ شمالى کوه‌هاى مذکور با شيب ملايم در لايه‌هاى قرمز رنگ ژيپس‌دار که سست و مربوط به نئوژن مى‌باشند عارضهٔ دشت‌سر (گلاسي) و در مواد رسوبى دوران چهارم مخروط‌افکنه‌ها را تشکيل داده‌اند (نقشهٔ ژئومرفولوژى منطقهٔ کاشمر). عارضهٔ دشت‌سر در اينجا به‌شدت فرسايش يافته تا جائى‌که چهار سطح پادگانه در آن به‌وجود آمده است.


از نقطه‌نظر پيدايش، اصطلاح گلاسى داراى تقسيمات مختلفى مى‌باشند.


ژئومرفولوژى منطقهٔ کاشمر
ژئومرفولوژى منطقهٔ کاشمر

دشت‌هاى حاشيهٔ جنوبى کوه‌هاى بوغو و فغان

اين دشت‌ها از نظر مرفولوژى با دشت‌هاى شمالى اين کوه‌ها متفاوت مى‌باشند اين مخروط‌افکنه‌ها در جنوب کوه‌هاى مذکور به‌طور جانبى به هم پيوسته‌ هستند و با شيب کم به کوير بجستان ختم مى‌شوند. برعکسِ دشت‌هاى شمالى کوه‌هاى ياد شده، دشت‌هاى جنوبى کمتر تحت تأثير فرسايش آب‌هاى روان قرار گرفته‌اند. فقط در مجاوز کوهستان يک سطح قديمى‌تر که بالاتر از قسمت اعظم دشت قرار گرفته، ديده مى‌شود. بنابراين قسمتى از دشت که در ارتفاع کمترى قرار دارد بيشترين قسمت دشت را تشکيل مى‌دهد.