براساس لايحه تشکيل انجمن‌هاى ده مصوب هيأت دولت در شهريور ماه ۱۳۴۲ اصلاح امور اجتماعى و عمرانى روستاها به انجمن ده که اعضاى آن از اهالى روستا به مدت سه سال انتخاب مى‌گرديدند واگذار گرديد. براساس اين لايحه روستاهائى که حداقل ۲۵۰ نفر جمعيت داشتند قانوناً مى‌توانستند داراى انجمن ده باشند و مراکز جمعيتى کمتر از ۲۵۰ نفر لازم بود به‌طور مشترک اقدام به تشکيل انجمن‌ ده کنند. براساس همين قانون انجمن ده موظف بود دو درصد از درآمد ده را وصول و نسبت به تأمين نيازمندى‌ها و ايجاد تأسيسات عمرانى اقدام نمايد.

سپاهان انقلاب

تشکيل سپاهيان دانش، ترويج و بهداشت همزمان با قانون اصلاحات ارضى در روستاها شکل گرفت، اين سپاهيان عهده‌دار سوادآموزي، ترويج کشاورزى و بهداشت در روستاها بودند.

خانه اصناف و خانه فرهنگ روستائى

خانه اصناف در روستاها به‌منظور کشانيدن روستائيان به ميدان دخالت در سرنوشت قضائى خود نقش خانه فرهنگ روستائى به‌منظور اشاعه فرهنگى در روستاها به‌وجود آمد ولى عملکرد آنها با توجه به اينکه از هر کدام متجاوز از ۱۰۰۰ مورد تشکيل گرديده بود از نظر اجتماعى و فرهنگى معلوم نگرديد. اين دو نهاد با پيروزى انقلاب اسلامى عملاً منحل گرديدند.