هرم قدرت در روستاها سابقه طولانى دارد، قبل از اجراء قانون اصلاحات ارضى در ايران در ترسيم هرم قدرت مالک در رأس و رعايا در قاعده آن قرار داشتند که سلسله مراتب آن را مى‌توان به شرح زير برشمرد:


مالک
 
مباشر
 
کدخدا
 
ريش‌سفيدان
 
پاکار يا ضابط
 
دشتبان
 
رعايا


مالک، مالک در گذشته در اصل صاحب زمين و آب در روستا بوده، حتى در برخى از روستاهاى اعيانى مساکن نيز به مالک تلعق داشته و مالکين قدرتمند گاهى خود را مالک رعايا نيز مى‌دانستند. اين شيوه در مناطق مختلف کشور به‌علت عدم وجود قانون در مورد روستاها متفاوت بوده است. نوع مالکيت نيز در روستاها متفاوت بوده و گاهى در يک روستا چند نوع مالکيت وجود داشته است.