مجمع عمومى ـ هيئت مديره ـ مدير عامل و بازرسان مجمع عمومي: مجمع عمومى در رأس ارکان تصميم‌گيرى شرکت‌هاى تعاونى روستائى مى‌باشد و برحسب وظايفى که دارد، مجمع عمومى مؤسس ـ مجمع عمومى عددى فوق‌العاده تشکيل مى‌دهد. در تشکيل مجمامع عمومى تمامى اعضاء مى‌بايست شرکت کنند، در مجامع عمومى عادى حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاء و در مجامع فوق‌العاده حضور سه‌چهارم اعضاء شرکت براى رسميت ضرورى است.


هيئت مديره: اداره شرکت‌هاى تعاونى با هيئت مديره است که مطابق مقررات و قانون تجارت و قانون شرکت‌هاى تعاونى و اساسنامه تنظيمى عمل خواهند کرد، مسئوليت آنها در قبال اختياراتشان مى‌باشد.


مدير عامل: هيئت مديره بايد حداقل يک نفر مشخص حقيقى را به مديريت عامل شرکت انتخاب و حدود اختيارات او را تعيين کند.


بازرسان: اختيار نظارت در اعمال هيئت مديره و تفتيش اعمال و دفاتر و حق هرگونه اظهارنظر در امور جارى و مالى شرکت را دارد.

اهداف و مسير فعاليت شرکت‌هاى تعاونى

- قبول پس‌انداز و سپردهٔ اعضاء به نمايندگى بانک کشاورزى ايران


- خريد و تهيه مواد مورد احتياج مصرف شخصى و خانوادگى يا حرفه‌اى اعضاء، نيز وسايل و علوفه دام‌ها و خوراک طيور و وسايل ديگر از اين قبيل.


- انجام عمليات جمع‌آوري، نگهداري، تبديل، طبقه‌بندي،بسته‌بندي، حمل و نقل و فروش مازاد توليدات کشاورزى و غيرزراعى اعضاء


- انجام خدمات به‌منظور بهبود امور حرفه‌اى و يا زندگى اعضاء مانند: تهيه ماشين‌آلات کشاورزى و استفاده مشترک از آنها، تهيه وسايل حمل و نقل براى استفاده اعضاء، تهيه مسکن و توزيع آب مشروب و آب براى مصارف زراعى اعضاء با رعايت قانون ملى شدن منابع آب، پيش‌بينى وسايل بهداشتى و بهدارى و آموزشى به‌منظور استفاده جمعى و مشترک، توزيع نيروى برق، ايجاد شبکه تلفن، مبارزه با امراض و آفات نباتى و حيواني.


- بهره‌بردارى جمعى و مشترک از اراضى ملکى يا استيجارى


- تأمين اعتبارات و وام‌هاى مورد نياز اعضاء شرکت تعاونى روستائى با مشارکت زارعين که به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضى صاحب زمين شده‌اند براى مقاصد مورد اشاره تشکيل يافته‌اند.