ماهانى اولين بار در سال ۱۹۷۱ جداولى را ارائه داد که براساس شرايط آب و هوائى رهنمودهائى را در ساخت بناها پيشنهاد نموده است. در جداول وى عوامل مؤثر در آسايش دما، باد، رطوبت و تابش مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد و باتوجه به محدوده‌هاى استاندارد دما و رطوبت نسبى که بر اثر مطالعات تجربى به‌دست مى‌آيد وضعيت آسايش هر ايستگاه هواشناسى مشخص مى‌شود. شيوه کار در روش ماهانى بدين قرار است که ابتدا ميانگين ماهيانه دما (حداکثر - حداقل) و نوسانات ماهيانه آن را مشخص نموده و سپس مشخصات رطوبتي، باد غالب و مقايسه دماى حداکثر و حداقل ماهيانه با محدوده‌هاى راحتى در شب و روز و نهايتاً شاخص‌ها ماهيانه باتوجه به وضعيت رطوبت و دما در جداول اول فرم يک درج مى‌گردد.


با درج مجموعه شاخص‌هاى رطوبتى و گرمائى در جدول‌هاى استانداردهاى ماهانى (پيشنهادات) پيشنهادات مقدماتى معماري، شامل شکل قرارگيرى ساختمان، فاصله‌گذارى بين ساختمان‌ها، جريان هوا، اجزاء کالبدى ساختمان و محافظت ساختمان در برابر باران ارائه مى‌گردد و در قسمت ديگر پيشنهاداتى در رابطه ساير جزئيات ساختمان ابعاد بازشوها، موقعيت بازشوها، محافظت بازشوها در برابر شرايط خارجي، اجزاء کالبدى ساختمان (ديوارها، کف و بام‌ها و جزئيات خارجي) ارائه مى‌گردد.


(جدول استانداردهاى ماهاني)

  نام محل           طول جغرافیایی          عرض جغرافیایی           ارتفاع از سطح دریا   
آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی دما به سانتیگراد
                                    میانگین حداکثر دمای ماهیانه
                                    میانگین حداقل دمای ماهیانه
                                    نوسان ماهیانه دما
الف
میانگین دمای سالیانه
  
  
دمای سالیانه

 

  بیشترین
  
  
کمترین

 

                                     میانگین
حداکثر  ماهیانه
رطوبت نسبی
                                    میانگین
حداقل ماهیانه
                                                                                    میانگین
کل
                                    گروه رطوبت
نسبی
                                    بارندگی به
میلیمتر
                                    باد غالب باد
                                    باد غالب غالب
ب
جمع
  
     
       
                                                                             معدل ماهیانه دما حداکثر
                                 حداکثر منطقه راحت روز
                                 حداقل
                                 میانگین ماهیانه دمای حداقل
                                 حداکثر منطقه راحت شب
                                 حداقل
                                 روز تخصیص وضعیت گرمایی
                                 شب
شاخص های گرمایی
                                    جریان هوا
ضروریست H1
                                    جریان هوا
مطبوع استH2
                                    مقابله با باران
ضروریستM3
                                    انباشت گرما در
جدار ساختمان
ضروریستA1
                                    خواب شبانه در
هوای آزادA2
                                    مشکل ماههای
سردA3
ج
جمع شاخصها
  
  
  
  
  
  

 

 


(جدول استانداردهاى ماهاني)

پيشنهادات شاخص‌هاى وضعيت گرمائي
 
           
۱
شيوه استقرار در ساختمان
۱-طول ساختمان‌ها در امتداد شرق و غرب ۱
۲
  ۱۰-۰        
۱۲-۵ ۱۲ و ۱۱        
۲-معمارى فشرده با حياط ۴-۰
۲
دماى بين ساختمان‌ها
۳-مجموعه گسترده و باز براى استفاده از باد ۳           ۱۲ و ۱۱
۴-مانند بالا، به شرط جلوگيرى از باد سرد و گرم ۴           ۱۰-۲
۵-مجموعه فشرده ۵           ۱۰ و ۰
۳
جريان هوا را داخل ساختمان‌ها
۶-اطاق‌هاى منفرد براى استفاده از کوران دائم ۶           ۱۲-۳
۰-۵
۷-اطاق‌هاى به هم چسبيده و پيش‌بينى جريان هوا به‌طور موقت در مواقع لازم ۷     ۱۲-۶   ۱۲-۲ ۱و۲
    ۱ و ۰
۸- جريان محسوس هوا لازم نيست ۸           ۰
۴
  پنجره‌ها  
 
۹- پنجره‌هاى بزرگ ۴۰ تا ۸۰% ديوارهاى شمالى و جنوبي ۹ ۰   ۱و ۰      
۱۰- پنجره‌هاى بسيار کوچک ۱۰ تا ۲۰% ۱۰ ۱و ۰   ۱۲ و ۱۱      
۱۱- پنجره‌هاى متوسط ۲۰ تا ۴۰% ۱۱ کليه شرايط ديگر کليه شرايط ديگر
۵
  ديوارها  
 
۱۲-ديوارهاى سبک با عايق حرارتي ۱۲     ۲-۰      
۱۳-ديوارهاى سنگين اعم از داخلى و خارجي ۱۳     ۱۲-۳      
۶
  سقف‌ها  
 
۱۴-سقف‌هاى سبک با عايق حرارتي ۱۴     ۵-۰      
۱۵-سقف‌هاى سنگين زمان تأخير بيش از ۸ ساعت ۱۵     ۱۲-۶      
۷
  خواب شبانه در هواى آزاد  
 
۱۶-فضا براى خواب شبانه ضرورى است ۱۶ ۱۲-۲          
۸
  حفاظت از باران  
 
۱۷-حفاظت در مقابل باران شديد ضرورى است ۱۷    
۱۲-۳
     
۹