گيونى در سال ۱۹۶۹ نمودار بيوکلماتيک ساختمانى را ارائه داد، در اين نمودار منطقه آسايش انسانى را به‌طور دقيق در رابطه با دما و رطوبت نشان داد و سودمندى عناصر مختلف ساختمانى را در تنظيم شرايط حرارتى داخل ساختمان تعيين نمود.


جدول ميزان کارآئى ساختمان در تنظيم حرارت داخل ساختمان ميزان کارآئى ساختمان را در تنظيم حرارت داخل ساختمان و ايجاد آسايش نشان مى‌دهد.

جدول ميزان کارآئى ساختمان در تنظيم حرارت داخل ساختمان

رديف پديده‌هاى مؤثر در احساس آسايش ميزان کارآئى ساختمان
۱ اشعه خورشيدى جذب شده توسط ديوار ۱۵ تا ۹۰% اشعه به ديوار اصابت کرده
۲ اشعه خورشيدى داخل شده از پنجره ۱۰ تا ۹۰% اشعه خورشيد
۳ دامنه نوسان دماى داخل ساختمان ۱۰ تا ۱۵%دامنه نوسان خارج ساختمان
۴ بيشترين دماى داخل ساختمان ۱۰ تا ۱۰+ درجه بيشترين دماى خارج
۵ کمترين دماى داخل ساختمان ۰ تا ۷+ درجه کمترين دماى خارج
۶ دماى سطح داخلى ديوارها ۸- تا ۳۰+ درجه متفاوت با دماىبيشترين و  کمترين
۷ سرعت متوسط هواى اتاق با پنجره‌هاى باز ۱۵ تا ۶۰% سرعت باد محوطه
۸ سرعت واقعى باد در هر نقطه معين ۱۰ تا ۱۲% سرعت باد محوطه
۹ فشار بخار آب داخل ۰ تا ۷۰ ميلى‌متر بيش از فشار بخار آب


در جدول بالا که اساس آن جدول سايکرومتريک است منطقه آسايش انسان در ارتباط با دو عنصر اقليمى دما و رطوبت هوا براساس بارش‌هاى دماى خشک، دماى مرطوب، رطوبت نسبى و فشار بخار مشخص شده است.


در محدوده‌هاى سردتر از حد پائين آسايش و گرم‌تر از حد بالاى آسايش اين جدول نيز محدوده‌هائى مشخص شده است که نشان‌دهنده حدود عملکرد اجزاء و عناصر مختلف ساختمان در گسترش منطقه آسايش در اين دو سمت مى‌باشد. سپس در سال ۱۹۸۱ گيونى به اتفاق ميلين اصلاحاتى در جدول ميزان کارآئى ساختمان در تنظيم حرارت داخل ساختمان انجام دادند که در آن حدود استفاده از سيستم‌هاى خورشيدى فعال و غيرفعال و همچنين يکى از روش‌هاى طبيعى کنترل فضاهاى داخلى ساختمان در فصل گرم به جدول افزوده شده ست. در جدول بيوکليماتيک تجديد نظر شده محدود کارآئى مصالح ساختمان سنگين نيز اصلاح شده است. در اين جدول مرز نهائى استفاده از مصالح ساختمانى سنگين در رطوبت‌هاى نسبى بين ۱۰ تا ۳۰ درصد حدود ۳۶ درجه سيلسيوس در نظر گرفته شده است در حالى‌که در جدول قديمى اين مرز در رطوبت‌هاى ذکر شده ۳۹ و ۵/۳۲ درجه پيشنهاد شده بود.


با انتقال شرايط حرارتى مفروض براى جدول مى‌توان مناسب‌ترين سيستم ساختمانى يا مکانيکى لازم جهت تنظيم فضاهاى داخلى ساختمان در آن شرايط را تعيين نمود. در ادامه ضمن آنکه جدول سايکرومتريک گيونى ارائه مى‌گردد جداول گيونى براى برخى از شهرهاى موردنظر ارائه گرديده ويژگى کلى آنها بيان مى‌گردد.