شاخص‌هاى اقليمى به‌طور کلى در دو دسته مورد بررسى قرار مى‌گيرند يک دسته آنهائى که براحساس گرما و يا سرما تأکيد دارند و دسته ديگر شاخص‌هائى هستند که براساس فعاليت‌هاى بيولوژيکى تعيين مى‌گردند. فعاليت بيولوژيکى در تنظيم حرارت درونى بدن از طريق دفع حرارت به‌وسيله انتقال گرما توسط بازدم و يا اثر شرايط محيطى بر تعداد ضربان قلب انجام مى‌پذيرد. در شرايط دماى بالا و هواى گرم کليه عوامل تابش، دما رطوبت و وزش باد محيط در تعيين شاخص مؤثر واقع مى‌شوند. بايستى اضافه کرد که در دماهاى پائين رطوبت نقش عمده‌اى دارد و برعکس سرعت باد، اهميت پيدا مى‌کند.


يک شاخص حرارتى که در مناطق گرم حاره‌اى در تابستان‌هاى عرض بالا به‌کار گرفته مى‌شود، دماى هواى بيش از ۲۰ درجه سانتى‌گراد و نمى‌نسبى Humidex است که در اين شاخص نقش رطوبت همراه با دماى بالا در ميزان آسايش انسان موردنظر مى‌باشد براى محاسبه شاخص، دما، نم نسبى از رابطه (H=ta+5(e-10) استفاده مى‌شود که در اين رابطه H درجه آسايش ta- دماى هوا برحسب درجه سانتى‌گراد و e فشار بخار آب برحسب ميلى بار است باتوجه به رابطه مذکور جدول حد آسايش براساس شاخص‌هاى دما و نم نسبى ارائه مى‌گردد:

جدول حد آسايش براساس شاخص‌هاى دما و نم نسبي

ميزان آسايش مقدار h
راحت ۲۹-۲۰
بروز درجات ضعيفى از ناراحتي ۳۹-۳۰
ايجاد ناراحتى براى تمام افراد ۴۵-۴۰
باعث توقف برخى از فعاليت‌هاى بدن بيشتر از ۴۶


هارت فورت Hart Ford شاخصى از حد آسايش را در فضاهاى باز مناطق گرم به‌دست آورده است که براى محيط‌هاى خارج از ساختمان و فضاهاى باز به‌کار مى‌رود که از رابطه: CI = I + dI


که CI شاخص آسايش و I ضريب دماى مؤثرى است که شامل اثر متقابل دما و رطوبت در هواى ساکن مى‌شود و dI ضريب ديگرى است که کاهش دما را به‌علت وزش باد در فرمول دخالت مى‌دهد. ضريب I، dI


 I = (۰/۵ + U۲?۱۰)( t-۸۰ + ۰/۱۱U)
 
 dI = -۰/۳۵ ? (۲۰ + ۵/۰ U -۰/۲T)


از رابطه‌هاى زير به‌دست مى‌آيد که در اين روابط t درجه حرارت خشک برحسب فارنهايت و U رطوبت نسبى به درصد r نيز سرعت باد برحسب مايل در ساعت براساس اين رابطه حد آسايش فورد در جدول شاخص‌هاى آسايش فورد در فضاى باز در اقليم گرم ارائه شده است.

جدول شاخص‌هاى آسايش فورد در فضاى باز در اقليم گرم

ميزان آسايش مقدار CI
سرد ناراحت‌کننده کمتر از ۵-
سرد ۱- تا ۵-
راحت ۰
راحت گرم (۵-) -۱
گرم ناراحت‌کننده ۱۰-۶
گرم خيلى ناراحت‌کننده ۱۵-۱۱
غيرقابل تحمل بيشتر از ۱۵


دو شاخص آسايش Humidex و هارت فورد تنها ارتباط آسايش با ناراحتى را بيان مى‌کنند. در حالى‌که شاخص‌هاى ديگرى نيز وجود دارد که از جمله آنها مى‌توان از شاخص خستگى که بر ميزان فشار حاصل از خستگى انسان در شرايط نامساعد جوى حاصل مى‌شود نام برد. شاخص خستگى يا Re Lative Strain Index که اصطلاحاً Rs ناميده مى‌شود، براى محيط‌هاى با آب و هواى بسيار گرم به‌کار مى‌رود که در آن پارامترهاى حرارت سوخت و ساز بدن يک انسان سالم که با سرعت متوسط ۳ کيلومتر در ساعت قدم مى‌زند ايجاد مى‌شود، مورد توجه قرار مى‌گيرد.


رابطه فشار خستگى عبارت است از:


 RS =  [۱۰/۷ + ۰/۷۴ (T-۳۵) ]
(۴۴ - P)


که در رابطه مذکور T دماى هوا برحسب سانتى‌گراد و P فشار بخار هوا برحسب ميلى‌متر جيوه مى‌باشد. شاخص‌هائى که به‌طور نمونه ارائه شد نشان‌دهنده ارتباط اقليمى و ميزان آسايش انسان‌هائى است که در خانه‌هاى يک شهر و يا فضاهاى باز يک شهر بايستى به زندگى و فعاليت‌هاى روزمره خود بپردازند.


امروزه در مطالعات برنامه‌ريزى شهرى براى به‌دست آوردن آستانه آسايش از روش‌هاى مختلفى استفاده مى‌شود که مهم‌ترين آنها تحت عنوان روش اولگي، گيوني، ماهانى و اوانز و ... ناميده مى‌شود.