سيستم اطلاعات جغرافيائي۱انند ديگر سيستم‌هاى اطلاعاتى از سيستم‌هاى فرعي۲شکيل يافته است.


- سيستم فرعى ورودى داده‌ها

- سيستم فرعى ذخيره داده‌ها و بازياب آنها

- سيستم فرعى پردازش و تجزيه و تحليل داده‌ها

- سيستم فرعى خروجى اطلاعات.


(۱) سيستم اطلاعات جغرافيائى بر پايه اساسى يک GIS يعنى نوع داده استوار است. داده‌هاى جغرافيائى اشيائى از جهان واقعى را برحسب موارد زير بيان مى‌نمايد:


- وضعيت نسبى باتوجه به يک سيستم مختصات معلوم

- ويژگى‌هاى فيزيکى پديده همراه وضعيت جغرافيائي

- رابطه مکانى پديده با عوارض جغرافيائى محيط (توپولوژي).


به‌طور کلى مى‌توان گفت داده‌هاى جغرافيائى شامل داده‌هاى مکانى و ويژه هستند. داده‌هاى مکانى با مختصات ژئومترى و توپولوژى ارائه مى‌گردد.


(۲) به‌دليل اهميت خاص و تعيين‌کننده سيستم اطلاعات کارتوگرافى (CIS) که هم به‌عنوان يک سيستم فرعى GIS و هم به تنهائى به مثابه يک سيستم مستقل توليد نقشه عمل مى‌نمايد، طى سه شماره ۱۴،۱۵،۱۶ سپهر به آن اشاره گرديد.


سيستمى را مى‌توان يک GIS دانست که سيستم نرم‌افزار آن شامل تمامى چهارعملکرد فوق باشد۳يشتر سيستم‌هاى ديجيتالى تهيه نقشه، سيستم‌هاى سنجش از دور و سيستم‌هاى تهيه نقشه‌هاى موضوعى بر اين اساس، يک GIS نيستند.


(۳) Kirsi Artimo The Bridge between Cartographic and Geographic and Geographic Information Systems Modern Cartography Volume Two-chapter 4.


امروزه مديريت پايگاه داده‌اى و تحليل، عملکردهاى مهمى هستند وليکن ممکن است در آينده عملکردهاى مدرنى چون به‌کارگيرى هوش مصنوعى يا تجسم مطرح شود که از خصوصيات برجسته GIS خواهد بود و دليلى وجود ندارد که GIS فقط به تکنولوژى محدود شود.


نمايش کلى سيستم‌هاى فرعى GIS
نمايش کلى سيستم‌هاى فرعى GIS

سيستم فرعى دريافت و ورودى داده‌ها (Data capture and Input)

کليه فعاليت‌هائى که جهت يکنواخت نمودن داده‌هاى جمع‌آورى شده، اعم از داده‌هاى گرافيکى (مانند نقشه، عکس‌هاى هوائي، تصوير ماهواره‌اي) اطلاعات جغرافيائى حاصله از عمليات ميدانى و اطلاعات غيرفضائى و تبديل آنها به فرم و شکل رقومى موردنياز، در سيستم فرعى دريافت و ورودى داده‌ها جاى مى‌گيرند. که طى مراحل آماده‌سازى داده‌ها ورودى داده‌ها کنترل و پيش پردازش داده‌ها و حذف اشتباهات و تصحيح داده‌ها انجام مى‌پذيرد.


سيستم فرعى دريافت و ورودى داده‌ها
سيستم فرعى دريافت و ورودى داده‌ها