بررسى‌هائى جهت پيش‌بينى پيشرفت منطقه شمال شهر مونيخ در ارتباط با ساخت فرودگاه جديد انجام شده است، تأثيرات اصلى عبارت خواهند بود از:


- ايجاد تعداد زيادى مشاغل جديد

- توسعه صنعتى و خانه‌سازى براى کارگران جديد ساکن در منطقه

- تأثيرات آلودگى صنعتى و صوتى بر ساکنين


اين کار با قرارداد بين وزارت محيط و برنامه‌ريزى Bavarian سه گروه کارى دفاتر طرح‌ريزى توسعه شهري، زيرسازى و طرح‌ريزي، اکولوژيکى انجام شد. ESRI آلمان نيز مشمول کار GIS شد.


GIS براى حل مسائل برنامه‌ريزى منطقه‌اى و محلى توانست با بررسى مرکب از روش‌هاى طرح‌ريزى سنتى اعمال شده، استفاده نمايد. سه جزء اصلى تحقيق عبارتند از:


۱ . وضعيت اکولوژيکى و ظرفيت منطقه؛

۲ . ظرفيّت سيستم ترافيک موجود (جاده و راه‌آهن)؛

۳ . اهداف برنامه‌ريزى توسعه شهرى (خانه‌سازى و توليد و صنعت)؛


به‌وسيله GIS، بررسى کلى محدوده‌اى به وسعت ۱،۴۱۰۹ کيلومتر در مقياس ۱:۷۵۰۰۰ انجام شد که نواحى اجرائى ۴۴ منطقه شهردارى را شامل مى‌شد. داده‌هاى اصلى GIS عبارت بودند از داده‌هاى زير:


- زمين‌شناسي

- خاک

- آب‌هاى سطحي

- ارزيابى چشم‌اندازهاى زيبا

- شبکه‌هاى منطقه‌اى که شرايط آب و هوائى مناسبى داشتند

- کاربرى‌هاى زمين موجود

- اهداف برنامه‌ريزى موجود

- محيط‌هاى حفاظت شده


مرحله مقدماتى عبارت بود از تشريح واحدهاى اکولوژيکى چشم‌اندازها با پتانسيل اکولوژيکى و حساس. شکل‌هاى پيشرفته به‌کار برده شده و زيربنائى ترافيک مربوطه با استفاده از ماتريس محيطى ارزيابى شدند.


چهار نوع مختلف توسعه صنعتى و مسکونى تشريح و تأثيرات آنها بر منابع طبيعى تعيين شدند. ماتريس حساسيت واحدهاى اکولوژيکى نيز ارائه و اعمال شد.


براى تشريح نواحى بالقوه پيشرفت با استفاده از GIS روش محدود‌کنند‌ه‌اى به‌کار برده شد که با موارد زير سر و کار داشت.


- انتخاب نواحى حفاظت شده و مناطقى که بايد از پيشرفت آنها جلوگيرى کرد.

- تعريف شبکه مناطق دورانى آب و هواى مناسب

- فرمول‌بندى اهداف برنامه‌ريزى محدود‌کننده براى نواحى حفاظت شده

- تعريف و تشريح نواحى داراى حساسيت اکولوژيکى از نظر آب سطحي، ظرفيت تخريب خاک و نواحى حساس از نظر زيبائى‌شناسي.


اين امر به تهيه نقشه نواحى کاملاً حساس انجاميد که در آنها بايد پيشرفت را محدود کرد.


مرحله دوم عبارت بود از انتخاب کريدورهائى در کنار جاده‌ها براى مسيرهاى راه‌آهن آن نواحى که مى‌توانستند به سيستم ترافيک موجود متصل شوند.


مرحله سوم و آخر عبارت بود از ادغام در اهداف برنامه‌ريزى منطقه‌اى مربوط به:


- توسعه شهري

- ارزش‌هاى چشم‌اندازهاى زيبا و برنامه‌ريزى کمربند سبز

- سيستم‌هاى کاربرى زمين براى پيشرفت غيرقابل پيگيري


نتايج اين آناليز، کاربري، GIS تحليلى در توزيع مکانى نواحى با پتانسيل‌هاى مختلف را جهت توسعه نشان مى‌داد.


اين نتايج در فرمول‌بندى طرح مديريت منطقه‌اى مورد استفاده قرار گرفت. مسائل ويژه مربوط به تعيين آلودگى صوتى در مناطق مسکونى فرودگاه جديد با استفاده از GIS ترکيب شده و با محاسبات توزيع، اختلالات نيز حل شدند.


اين محاسبات، براى تعيين تأثير واقعى بر شهردارى‌هاى محلى و توصيف اين امر به‌صورت آمارى و به شکل نقشه به‌کار مى‌روند. محاسبات تعداد روزهاى مخاطره استاندارد با جمعيت ساکن در منطقه و در مناطق شهرى مختلف را مى‌توان به‌سرعت محاسبه کرد و تخمين زد که کدام نواحى و چقدر از ساکنين تحت تأثير اين آلودگى قرار مى‌گيرند. اين اختلالات ممکن است به مديريت مدل‌هاى فرودگاه، انواع هواپيماها و مسيرهاى پرواز انتخاب شده مربوط باشند.