IV) براى تغييرات آينده پنج آلترناتيو کارگاهى ارائه گرديد که افزايش مشارکت مردمى را منعکس مى‌نمود. هر يک از اين آلترناتيو را نيروهاى بازار به حرکت درمى‌آورد که تحت تأثير و هدايت سرمايه‌گذارى دولتى و مقررات بودند و تازه هر ‌آلترناتيوى داراى نواحى متعددى بودند که براى آنها مطالعات طراحى مفصل‌ترى پياده گرديد. شرايط موجود مبنا و اساس را براى مقايسه فراهم آورد.


اولين آلترناتيو توسعه ساختمانى مبتنى بر پيشنهادات مالکين کنونى بود که براساس برآورد دو برابر نياز قابل پيش‌بينى يعنى ۸۰،۰۰۰ نفر را در خود جاى مى‌داد.


دومين آلترناتيو پروژه توسعه را در يک روند ۴۰،۰۰۰ نفرى تحت کدجارى نشان مى‌دهد. با توجه به فرآيندى که زمين خصوصى مورد تفکيک قرار مى‌گيرند، مى‌توان پوشش گسترده ولى تراکم پائين را انتظار داشت.


آلترناتيو خوشه‌اى از مقرراتى با گرايش حفظ محيط زيست و امتيازات توسعهٔ متراکم استفاده مى‌کند تا توسعه خوشه‌اى در اطراف ناحيهٔ مرغزارى را که در قلب حوضه آبى Synderville قرار دارد تسهيل بخشد.


آلترناتيو دهکده‌اى با انتقال حقوق توسعه و عمران در ميان مالکين کنونى به اجراء درآمده است که در آن يک سرى دهکده در اطراف نواحى مرغزارى احياء شده و تحت کنترل حفاظت محيط زيست بنا و احداث مى‌شود.


(آلترناتيو شهر جديد (New Town) بر توسعه سرمايه‌گذارى عمومى زيربنائى عمومى در يک زمين بزرگ با مالکيت خصوصى در شرق بزرگراه US40 متمرکز است) وقتى آلترناتيوها پيکربندى گرديدند، برنامه POLYTRIMS که توسط JOHN Danahy و همکاران او در مرکز پژوهشى چشم‌انداز دانشگاه تورنتوى کانادا عرضه شده و براى توليد پرسپکتيوهاى کامپيوترى و منظره‌هاى زنده در چشم‌اندازهاى آينده به‌کار رفت. در نقطه‌اى در هنگام اين مرحله شبيه‌سازي، برنامه‌هاى انيميشن (تصوير زنده و پويا) در هاروارد کنترل شده و در همان زمان در کامپيوترهاى دانشگاه تورنتو به‌کار مى‌افتد و نتايج آن از طريق Internet به هاروارد مى‌رسد تا از آن تصاوير ويدئوئى گرفته شود.


V) اثرات آلترناتيو بر طبق مدل‌هاى محيطي، اجتماعى و اقتصادى GIS مقايسه مى‌گردند. ما در اين مبحث متوجه شديم که بين آلترناتيوها و اقدامات عمومى يک رابطه مستقيمى وجود دارد. بدين معنى که با افزايش اقدام عمومى آلترناتيوها بهتر عمل مى‌کنند.


VI) به‌طور خلاصه بايد گفت که براى مديريت عمومى رشد و تغيير در حوضه آبى Synderville سه دليل وجود دارد:


- کاهش سرمايه‌گذارى زيربنائي.

- کاهش اثرات محيطى خاص.

- حفاظت حس فضاى بازديد که اين چشم‌انداز هنوز فراهم مى‌آورد.


وقتى نتيجه تحقيقات و پژوهش به‌نظر عموم رسيد، انتخابات سال ۱۹۹۲ ميلادى استان را تا اندازه‌اى تحت تأثير خود قرار داد تا جائى که مقامات ناگزير به اتخاذ تصميم شدند و در پى آن نوعى از آلترناتيو خوشه‌اى به‌ اجراء درآمد. در اواخر سال ۱۹۹۲ ميلادي، انجمن برنامه‌ريزى آمريکا جايزه لياقت و شايستگى خود را به‌خاطر برنامه‌ريزي، تهيه، انتشار و اجراء ”آلترناتيوهاى آيندهٔ حوضهٔ آبى Synderville“ به دانشگاه‌ هاروارد اعطاء نمود.

توصيف چشم‌انداز

من کار GIS را با استفاده از کارت‌هاى Holerith و چاپگر خطى جهت تهيه نقشه‌هاى سياه و سفيد شروع نمودم. اولين نقشهٔ GIS من براى محاسبهٔ زماني، در روى تنها دستگاه کامپيوترى دو ميليون دلارى دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۵ ميلادى فقط ۳۵ دلار هزينه برداشت. سرانجام بعد از۳۰ روز تلاش تهيه اولين نقشه‌ام به پايان رسيد. خوشحالى زيادى به من دست داد. اما نقشه‌ام از حيث داده‌هاى جغرافيائى در مراحل ابتدائى قرار داشت و امروزه با همان داده‌هاى اوليه من، مى‌توان نقشه‌اى را در عرض يک دقيقه با اشاره به فرامين زبان انگليسى يا گرافيکى کتابچهٔ راهنماى کامپيوتر و با ديد سه‌بعدي، زمينهٔ رنگي، سايه و عوارض توليد نمود. اگر چه چنين نقشه‌اى مطمئناً از لحاظ ظاهرى بهتر به‌نظر مى‌رسد و ليکن اطلاعات زيادى در بر نخواهد داشت.


کميّت و کيفيت داده‌ها براى GIS همواره از مسائل عمده و قطعى به‌شمار مى‌رود. مطالعات اوليه محدود به منابع داده‌هائى شده که قبلاً از آنها نقشه تهيه گرديده و يا براى کاربرد کامپيوترى در شبکه‌ها يا پليگون‌هاى تقريبى بازنگرى نقشه‌ها از آنها استفاده گرديده است. فرض بر اين است که نمايش داده‌ها يعنى نقشه درکى از فرآيند مبنائى و شناخت نقشه‌اى است که ارائه مى‌کند. اکنون به روال عادي، داده‌ها را از چندين منبع با ساختارهاى متفاوت با هم ترکيب و ادغام مى‌کنيم و بديهى است که توانائى کسب و تحصيل داده‌ها با سنجش از دور در زمان واقعى تأثير به‌سزائى در GIS دارد. اما سؤال اينجا است که با نمايش بيشتر داده‌ها، آيا به اطلاعات بيشترى دربارهٔ جهان دست مى‌يابيم.


در اوايل دوران GIS بين تهيه‌کنندگان نقشه که در پى برترى کارتوگرافى بودند و برنامه‌ريزان که نياز به نمايش کافى داد‌ه‌ها داشتند تنش فراوانى وجود داشت ولى در حال حاضر اين مسائل از بين رفته است.


امروزه اعتقاد ندارم که پژوهش و تحقيق برروى مدل‌هاى نمايشى نياز به تأکيد عمده داشته باشند. در حال حاضر از سيستم‌هاى چند واسطه‌اى برخوردار و با استفاده از ترکيب و ادغام تکنولوژى کامپيوترى و ويدئوئي، توانائى توليد نظرهاى پرسپکتيو را در زمان واقعى داريم و در نتيجه مى‌توانيم تمامى چشم‌اندازها را در پيش چشم خود داشته و تمامى جهات آنها را مطالعه و بررسى نمائيم. ما در آينده شاهد تداوم نوآوري، توسعهٔ تکنيکى و افزايش کارآئى در جمع‌آوري، ذخيره و نمايش داده‌ها خواهيم بود و اين چنين تحولات و پيشرفت احتمالاً در دستگاه‌هاى سخت‌افزار پديد خواهد آمد. وليکن ما هنوز متکى به دقت بصرى و تعبيرات متفاوت فردى کاربران هستيم. نمايش اطلاعات (داده‌ها) بايد تا اندازه‌اى بهتر باشد اگر به اين رابطه به‌عنوان مسئله‌اى که بين تئورى و ارتباطات وجود دارد، نگاه کنيم. پژوهش بر روى مدل‌هاى نمايشى بايد روى اهداف کاربران متمرکز شود.