در بررسى‌هاى طبيعى و جغرافيائي، شناخت طبيعى شهر و نواحى اطراف آن و تأثيراتى که مى‌تواند اين پديده بر کالبد فيزيکى شهر بگذارد، مورد مطالعه واقع مى‌شود. بديهى است که نقش آب و هوا در کالبد فيزيکى شهر و دوران زندگى روزمره و ديگر عوامل فيزيولوژيکي، روانى و روحى جمعيت، از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. مهمترين اين مطالعات به قرار زير هستند:


۱. وضع طبيعى (پستى و بلندي، زمين‌شناسي، خاک و انواع آن).

- نقش عوامل طبيعى در جايگزينى شهر و تراکم انسان‌ها.

- تعيين ويژگى‌هاى طبيعى محلات شهر نسبت به هم و اثر آن در سيماى جغرافيائى شهر.

- تعيين و تشريح علل جايگزينى شهر در مقر فعلي، از جهات مرفولوژيکى و فيزيکي.


۲. بررسى پوشش گياهى منطقه (نوع گياهان، جنگل‌ها، مراتع، باغات و مساحت آنها).


۳. بررسى معادن در سطح منطقه (انواع معادن، ذخيره‌هاى پيش‌بينى شدهٔ معادن، معادن در حال بهره‌برداري، اهميت اقتصادى معادن و موقعيت هريک از انواع معادن منطقه روى نقشه).


۴. بررسى وضعيت زلزله در سطح منطقه.


۵. بررسى آب‌هاى سطحى (رودخانه‌ها، دبى رودخانه‌ها، ميزان آب رودخانه در سال، ماه‌هاى پرآب و کم‌آب، استفاده‌هائى که از رودخانه به عمل مى‌آيد، کيفيت آب رودخانه، شعبات رودخانه‌ها و مسير رودخانه‌ها روى نقشه).


۶. آب‌هاى زيرزمينى (سفره‌هاى آب زيرزميني، تعداد چاه‌هاى حفر شده، ميزان برداشت انواع سفره‌ها، کيفيت آب، سطح آب زيرزمينى شيب آب‌هاى زيرزمينى در رابطه با توپوگرافى زمين، عمق آب‌هاى زميني، زهکشى آب‌ها) موقعيت استفاده و برداشت آب‌ها).


۷. مشخصات مربوط به وضع طبيعى شهر.

- موقعيت عمومى شهرستان.


- موقع عمومى شهر.


- موقع خصوصى شهر.


- موقع رياضى شهر.


- توپوگرافى و جهات شيب زمين و خطوط هم‌طراز ارتفاع زمين در شهر.


- در صورتى‌که شهر داراى رودخانه است يا در ساحل دريا واقع شده است (مطالعهٔ پيشروى و گسترش شهر در اطراف ساحل (رودخانه يا دريا).


- بررسى ارتفاعات و عوامل طبيعى از نظر ديد و منظر.


- بررسى عوامل اقليمى و شناخت نوع اقليم منطقه‌اى که شهر در آن واقع شده است.


- جريانات آب و هوائى منطقه‌اى که شهر در آن واقع شده است.


- نقش اقليم در توسعه و گسترش شهر و تيپولوژى مساکن و معيشت مردم.


- بررسى درجهٔ حرارت و تغييرات ساليانهٔ آن (متوسط درجه حرارت ساليانه حداکثر مطلق درجه حرارت ساليانه، حداقل مطلق درجه حرارت ساليانه، متوسط حداقل و حداکثر درجه حرارت، تغييرات ماهيانه درجه حرارت، نمودار تغييرات ماهيانه درجه حرارت).


- بررسى بارندگى (زمان ريزش باران، بارندگى به‌صورت برف است يا باران و يا نظاير آن، ميزان کل بارندگى ساليانه برحسب ميلى‌متر، حداکثر بارندگى در چه ماهى صورت مى‌گيرد، تغييرات ساليانهٔ ريزش‌هاى جوي).


- رطوبت (متوسط ساليانهٔ رطوبت، حداکثر و حداقل رطوبت نسبى شهر، تغييرات ساليانهٔ رطوبت شهر برحسب ماه‌هاى مختلف سال).


- بررسى روزهاى يخبندان سال در شهر مورد مطالعه (در صورتى‌که شهر سردسيرى است).


- بررسى جمع ساعات آفتابى و ميزان روزهاى ابرى سال، در شهر مورد مطالعه.


- بررسى فشار هوا و تغييرات ساليانهٔ آن.


- بررسى باد، جهت وزش باد چيره، سرعت متوسط باد و زمان وزش.


- گلباد.