مشخصات کلى براى زندگى جميعت ساکن در اين محله مسکونى به قرار زير هستند:


۱. محدوده مدرسه ابتدائى و پارک‌هاى جنبى آن حدود نيم مايل و به‌صورت پياده است.

۲. خيابان‌هاى اصلى در اطراف واحد همسايگى ايجاد شده و آن را دور مى‌زند.

۳. بخش‌هاى جداگانه مسکونى و غيرمسکونى در داخل به‌وجود مى‌آيد.

۴. جمعيت به اندازه‌اى گسترده باشد که خدمات مدرسه ابتدائى را تأمين سازد (معمولاً ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر)

۵. بعضى از فروشگاه‌ها و خدمات محله‌اى در نقاط مختلف محله به‌وجود آيد.


مدرسهٔ ابتدائى براى محله‌اى است که شعاع عملکرد آن حدود يک‌دوم مايل بوده و تمام ساکنين محله را پوشش خواهد داد. يک مرکز کوچک خريد نيز براى نيازمندى‌هاى روزانه که در نزديکى مدرسه ايجاد مى‌شود ضرورى خواهد بود.


غالب خيابان‌هاى نواحى مسکونى بهتر است به‌صورت بن‌بست با انتهاى بسته و راه‌هائى که به سوى ترافيک بسته‌اند به‌وجود آيند و فضاى سبز به تبعيت از واحدهاى همسايگى و براساس طرح ”رادبرن“ به‌وجود آيند.


يک گروه متشکل از سه واحد همسايگى به‌وسيلهٔ يک دبيرستان و يک يا دو مرکز تجارى و فضائى که به‌وسيلهٔ عبور پياده به‌وجود آيد، بين مراکز مسکونى و اين تأسيسات حائل شده و فاصله آن حداکثر تا اين مرکز يک مايل باشد.


واحد همسايگى کلرنس اشتاين
واحد همسايگى کلرنس اشتاين