باد عبارت است از حرکت هوائى که به واسطه اختلاف درجه حرارت ايجاد مى‌گردد زيرا هواى گرم هميشه منبسط و داراى حرکت صعودى است و برعکس هواى سرد، منقبض و داراى حرکت نزولى مى‌باشد، محل ايجاد هواى سرد نقاط مرتفع کوهستانى و پايگاه هواى گرم نقاط پست و جلگه‌اى است. هنگامى‌که هوائى گرم شد صعود نمود و هواى سرد جايگزين آن گرديده و باد ايجاد مى‌شود زيرا با صعود هوا هيچ‌گاه خلاء به‌وجود نمى‌آيد.


سرعت باد رابطه مستقيم با شدت اختلاف درجه حرارت دو نقطه همجوار دارد و در مواقع وجود باد حاکى از شدت اختلاف بين فشار دو نقطه است که سبب به حرکت آمدن هوا از منطقه فشار زياد به‌سوى منطقه فشار کم مى‌باشد.