در مناطق خشک و کم‌باران شرقى ايران به‌خصوص در جاده‌ها و عبورگاه‌هاى اطراف کوير در فاصله‌هاى مختلفى آب‌انبارهائى مشاهده مى‌گردد که براى رفاه حال مسافران کاروان‌ها ساخته شده است، در روستاها و شهرهاى اطراف کوير هم از اين نوع آب‌انبارها فراوان مشاهده مى‌گردد که بسيار حجيم ساخته شده‌اند تا آب ذخيره زمستانى در آنها جوابگوى نيازهاى آب آشاميدنى سکنه در طول سال باشد.


روستاى درونه کاشمر نيز داراى چنين آب‌انبارى است که قطر مخزن آب آن به حدود ۱۵ متر و ارتفاع سقف گنبدى و پله‌پله‌اى آن از کف زمين به‌همين حدود مى‌رسد تا در تابستان به‌خاطر سطح بيشتر گنبدى آن، آب در آن سردتر بماند زيرا حرارت موجود در سطح گنبد پخش مى‌گردد، سطح بيرونى گنبد را هر ۳ تا ۴ سال يک بار با گچ سفيد مى‌نمايند.


عمق آب‌انبار حدود ۸ متر که در قسمت بهره‌گيرى از آب (پاشير) با ۲۲ پله به سطح زمين مى‌رسد، حدود ۳۰ سال است که آب‌انبار ساخته شده، قبلاً در شب چهلم زمستان آب‌انبار را پر آب مى‌کردند و يک روز مدار گردش آب را عقب انداخته و به آب‌انبار اختصاص مى‌دادند و از ساعت ۱۲ نيمه‌شب تا ساعت ۵ صبح آب وارد آب‌انبار مى‌گرديد تا پر شود ولى امروزه به خاطر ازدياد جمعيت ده (حدود ۲۰۰ خانوار) آب کفاف ساليانه خانوارها را نداده و در اواسط سال مجدد آن را آب مى‌اندازند. محليان معتقد هستند که ”مصرف غير از شرب آب آب‌انبار حرام است“.