سطح زير کشت، توليد و عملکرد گندم و جو کل کشور به تفکيک مناطق شرقى و غربى در سال ۱۳۵۰

موضوع
مناطق شرقى
(درصد)
مناطق غربى
(درصد)
کل کشور
سطح زير کشت آبى (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۴۸/۲
%۵۱/۱
۱۳۶۳
%۵۱/۸
%۴۸/۹
۱۲۱۵
۱،۷۴۰،۰۰۰
۲،۲۳۹،۰۰۰
۱۲۸۷
سطح زير کشت دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۲/۷
%۱۳/۱
۱۶۸
%۶۷/۳
%۸۶/۹
۵۴۶
۵،۲۷۱،۰۰۰
۲،۲۲۴،۰۰۰
۴۲۲
سطح زير کشت آبی و دیمی (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۶/۶
%۳۲/۱
۵۴۹
%۶۳/۴
%۶۷/۹
۶۸۱
۷،۰۱۱،۰۰۰
۴،۴۶۳،۰۰۰
۶۳۷


سطح زير کشت، توليد و عملکرد گندم و جو کل کشور به تفکيک مناطق شرقى و غربى در سال ۱۳۵۱

موضوع
مناطق شرقى
(درصد)
مناطق غربى
(درصد)
کل کشور
سطح زير کشت آبى (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۴۶
%۵۸/۶
۱۷۹۵
%۵۴
%۴۱/۴
۱۰۸۱
۱،۸۵۷،۰۰۰
۲،۶۱۷،۰۰۰
۱۴۰۹
سطح زير کشت دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۲۷/۲
%۲۰
۴۳۱
%۷۲/۸
%۸۰
۶۴۴
۵،۱۳۱،۰۰
۳،۰۰۸،۰۰۰
۵۸۶
سطح زير کشت آبی و دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۲/۲
%۳۸
۹۴۹
%۶۷/۸
%۶۲
۷۳۷
۶،۹۸۸،۰۰۰
۵،۶۲۵،۰۰۰
۸۰۵