اقليم ايران داراى وضع يکنواختى نيست، کوه‌هاى سراسري، فلات مرتفع، ناهموارى‌هاى ناهماهنگ و جلگه‌هاى پست، کشور را به مناطق مختلف آب‌وهوائى تقسيم نموده است. توزيع جغرافيائى باران در ارتباط با وضع ناهموارى‌هاى مناطق مختلف، دگرگونى‌ها و نابرابرى‌هائى در طبيعت ايران ايجاد مى‌نمايد که اقتصاد سنتى بر پايه آن شکل گرفته و تکامل يافته است. براى بيان اين موضوع و اختلافات ناشى از آن در مناطق مختلف کشور به اساسى‌ترين موارد و عوامل ايجادکننده اختلافات مذکور پرداخته و به نتيجه‌گيرى و استنتاج مى‌انديشد، اين عوامل اساسى که مورد بررسى و پژوهش قرار گرفته‌اند عبارتند از: