تصميمات مکان‌يابى تحت نظام سرمايه‌دارى و يا اقتصاد برنامه‌ريزى شده در برخى از کشورهاى جهان منجر به الگوهاى جهانى مشخصى مبنى بر تجمع صنايع کارخانه‌اى شده است (نقشه نواحى صنعتى جهان).


اين درحالى است که برخى از کشورهاى در حال توسعه نظير مکزيک، برزيل و چين نيز از رشد صنعتى قابل ملاحظه‌اى برخوردار هستند. همچنين از نقش و اهميت کشورهاى صنعتى شده نوين نيز نبايد غافل ماند. مهمترين نواحى صنعتى دنيا: آمريکا شمالي، غرب و شرق اروپا و شرق آسيا هستند.


نواحى صنعتى جهان
نواحى صنعتى جهان