جدول مصرف نفت در جهان(ادامه)

۱۹۸۲ ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
 کشورهاى غير OECD
اروپائي
شوروى سابق ۴۴۹/۵ ۴۴۲/۴ ۴۴۵/۷ ۴۳۹/۶ ۴۳۷/۶ ۴۲۵/۳ ۴۲۰/۱
چکسلواکي ۱۶/۹ ۱۷/۲ ۱۷/۱ ۱۶/۶ ۱۷/۱ ۱۵/۴ ۱۳/۲
مجارستان ۱۰/۲ ۱۰/۳ ۹/۷ ۸/۹ ۸/۳ ۸/۴ ۷/۴
لهستان ۱۳/۶ ۱۴/۳ ۱۴/۵ ۱۵/۲ ۱۵/۵ ۱۴/۱ ۱۳/۵
ساير ۴۹/۰ ۴۷/۵ ۵۲/۲ ۵۳/۴ ۵۳/۷ ۴۹/۴ ۳۳/۰
جمع کشورهاى
غير OECD اروپائي
۵۳۹/۲ ۵۳۱/۷ ۵۳۹/۲ ۵۳۳/۷ ۵۳۲/۲ ۵۱۲/۶ ۴۸۷/۲
 خاورميانه
جمع خاورميانه ۱۰۷/۰ ۱۲۹/۴ ۱۳۰/۱ ۱۳۵/۱ ۱۳۸/۲ ۱۵۰/۳ ۱۵۳/۱
 آفريقا
جمع آفريقا ۷۷/۹ ۸۳/۰ ۸۵/۵ ۸۸ ۹۲/۹ ۹۵/۸ ۹۷/۴
 آسيا و اقيانوسيه
استراليا ۲۸/۴ ۲۷/۰ ۲۸/۷ ۲۹/۹ ۳۱/۱ ۳۱/۶ ۳۱/۱
چين ۸۲/۴ ۹۰/۳ ۱۰۵/۳ ۱۱۰/۲ ۱۱۲/۳ ۱۱۰/۳ ۱۱۷/۹
هندوستان ۳۵/۴ ۴۳/۳ ۴۷/۰ ۵۱/۵ ۵۵/۸ ۵۷/۹ ۵۸/۰
اندونزي ۲۲/۲ ۲۲ ۲۴/۱ ۲۵/۲ ۲۶/۹ ۳۱/۰ ۳۲/۴
ژاپن ۲۰۷/۸ ۲۰۶/۳ ۲۰۹/۲ ۲۲۴/۷ ۲۳۲/۹ ۲۴۲/۹ ۲۴۷/۳
مالزي ۸/۵ ۹/۰ ۸/۶ ۹/۰ ۹/۵ ۱۰/۵ ۱۱/۳
زلاندنو ۳/۹ ۳/۸ ۴/۳ ۴/۴ ۴/۵ ۴/۸ ۴/۷
فيليپين ۹/۸ ۷/۴ ۸/۹ ۹/۸ ۱۰/۹ ۱۱/۴ ۱۱/۱
سنگاپور ۱۰/۷ ۱۱/۸ ۱۴/۲ ۱۶/۵ ۱۸/۹ ۱۹/۵ ۱۹/۹
کره جنوبي ۲۴/۱ ۲۴/۷ - ۳۴/۷ ۳۹/۸ ۴۸/۵ ۵۶/۱
تايوان ۱۳/۳ ۱۵/۹ ۱۹/۰ ۲۲/۹ ۲۵/۰ ۲۶/۲ ۲۷/۹
تايلند ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۱۲/۸ ۱۴/۵ ۱۷/۲ ۱۹/۳ ۲۱/۱
ساير ۲۳/۶ ۲۵/۸ ۲۷/۱ ۲۸/۴ ۲۹/۵ ۳۱/۴ ۳۲/۱
جمع آسيا و
اقيانوسيه
۴۸۰/۱ ۴۹۸/۳ v۵۳۸/۲ ۵۸۱/۷ ۶۱۴/۳ ۶۴۵/۳ ۶۷۰/۹
جمع جهان ۲۸۱۵/۹ ۲۸۳۳/۶ ۲۹۷۱/۶ ۳۰۵۸/۶ ۳۱۰۴/۸ ۳۱۳۴/۷ ۳۱۴۱/۴
شامل کشورهاى
OECD
۱۶۲۰/۱ ۱۶۰۵/۳ ۱۶۸۲/۴ ۱۷۳۷/۳ ۱۷۵۱/۶ ۱۷۶۰/۴ ۱۷۶۳/۶
کشورهاى LDCs ۶۵۶/۶ ۶۹۶/۶ ۷۵۰/۰ ۸۷۸/۶ ۸۲۱/۰ ۸۶۱/۷ ۸۹۰/۶


مصرف نفت در جهان به تفکيک مناطق مختلف
مصرف نفت در جهان به تفکيک مناطق مختلف

نفت و آلوده‌سازى محيط زيست

اثرات منفى نفت در محيط زيست در مقايسه با زغال‌سنگ، از ابعاد محلى‌ترى برخوردار است، چراکه اين سوخت به مراتب تميزتر بوده، به‌علاوه عمليات استخراج و پالايش آن نيز به لحاظ جغرافيائى تجمع بيشترى دارد. به هر تقدير، استشمام گازهاى آلوده مجاور پالايشگاه‌ها و تهديد سلامتى انسان‌ها، انفجار چاه‌هاى نفتي، نشت مواد، به‌خصوص مواد نفتى به درون درياها، دود ناشى از سوخت اتومبيل‌ها با درنظر گرفتن پديده وارونگى (Inversion) در زمرهٔ اثرات سوء زيست‌محيطى تلقى مى‌شود. ساکنان جزيرهٔ استاتن (Staten) نيويورک که در مسير وزش بادهاى پالايشگاه نيوجرسى قرار داشتند، در دههٔ ۱۹۷۰ به شکل گسترده‌اى به سرطان مبتلا شدند (wheeler & Muller. 1986. p.261). جنگ تحميلى ايران و عراق نيز به‌خاطر انفجار و نشت مواد نفتى در خليج فارس سبب آلودگى محيط زيست دريائى شد.


نحوهٔ انتقال نفت به‌خصوص حمل اقيانوسى در مسافت‌هاى طولانى و استفاده از نفت‌کش‌ها و تانکرهاى بسيار عظيم (Very large crude carrier - VLCC) (گنجايش معادل ۵۰۰ هزار تن و طولى برابر يک‌سوم مايل) با اينکه اقتصادى است. ولى اثرات منفى زيست‌محيطى دارد. استفاده از اين وسيله حمل‌کننده مستلزم ايجاد بنادر عظيمى است که خود به لحاظ مسائل زيست‌محيطى و بوم‌شناختى اشکالاتى به همراه دارد. گذشته از آن، خطر نشت مواد نفتى نيز همواره اجتناب‌ناپذير بوده است (رويداد کانال انگليس در سال‌هاى ۱۹۶۸ و ۱۹۷۸).


همچنين استقرار پالايشگاه‌هاى نفت در بيرون از شهرها گذشته از ملاحظات اقتصادى نظير دسترسى به اراضى فراوان و ارزان، از ويژگى‌هاى آلاينده اين صنعت الهام گرفته است.