جدول توليد نفت در جهان (ادامه)

۱۹۸۲ ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
 آفريقا
الجزاير ۴۵/۸ ۴۷/۷ ۴۸/۹ ۴۷/۲ ۵۱/۵ ۵۵/۲ ۵۶/۴
آنگولا ۶/۴ ۱۱/۸ ۱۷/۹ ۲۳/۱ ۲۳/۱ ۲۴/۱ ۲۵/۰
کامرون ۵/۵ ۸/۰ ۸/۴ ۹/۰ ۸/۵ ۷/۹ ۷/۵
کنگو ۴/۳ ۵/۶ ۵/۷ ۶/۶ ۷/۵ ۷/۶ ۷/۵
مصر ۳۴/۹ ۴۵/۳ ۴۵/۹ ۴۴/۰ ۴۴/۵ ۴۵/۵ ۴۶/۰
گابن ۷/۸ ۷/۷ ۷/۸ ۸/۷ ۱۰/۶ ۱۳/۶ ۱۴/۸
ليبي ۵۴/۷ ۵۲/۷ ۴۷/۹ ۵۰/۶ ۵۵/۵ ۶۴/۸ ۷۲/۲
نيجريه ۶۳/۵ ۷۲/۹ ۶۳/۷ ۶۷/۶ ۸۰/۶ ۸۷/۸ ۹۳/۶
ساير ۶/۲ ۷/۱ ۶/۸ ۶/۶ ۶/۸ ۶/۱ ۶/۷
جمع آفريقا ۲۲۹/۱ ۲۵۸/۸ ۲۵۳/۰ ۲۶۳/۴ ۲۸۸/۶ ۳۱۲/۶ ۳۲۹/۷
 آسيا و اقيانوسيه
بروني ۸/۱ ۷/۴ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۸/۰
چين ۱۰۱/۷ ۱۲۴/۹ ۱۳۲/۹ ۱۳۷/۰ ۱۳۷/۶ ۱۳۸/۳ ۱۳۹/۶
هندوستان ۱۹/۸ ۲۹/۹ ۳۰/۴ ۳۱/۹ ۳۴/۲ ۳۳/۹ ۳۱/۹
اندونزي ۶۹/۰ ۶۳/۹ ۶۳/۳ ۶۳/۸ ۶۷/۹ ۷۰/۱ ۷۲/۹
مالزي ۱۴/۶ ۲۱/۳ ۲۴/۶ ۲۶/۷ ۲۸/۸ ۳۰/۶ ۳۲/۱
ساير آسيا ۳/۲ ۵/۳ ۶/۵ ۵/۷ ۷/۵ ۱۰/۵ ۹/۹
استراليا ۱۹/۵ ۲۹/۶ ۲۸/۸ ۲۷/۹ ۲۶/۵ ۲۸/۵ ۲۷/۲
جمع آسيا و اقيانوسيه ۲۳۵/۹ ۲۸۲/۳ ۲۹۳/۵ ۳۰۰/۰ ۳۰۹/۵ ۳۱۸/۹ ۳۲۱/۶
جمع جهان ۲۷۹۵/۲ ۲۸۰۱/۸ ۲۹۲۸/۲ ۳۰۴۷/۶ ۳۱۰۹/۰ ۳۱۵۷/۶ ۳۱۳۲/۵
شامل کشورهاى OECD ۷۲۷/۰ ۸۰۹/۲ ۷۹۱/۲ ۷۸۴/۸ ۷۴۷/۵ ۷۴۵/۱ ۷۶۱/۹
کشورهاى LDCs ۹۷۷/۳ ۸۲۴/۴ ۹۲۸/۷ ۱۰۳۳/۲ ۱۱۴۰/۱ ۱۲۰۷/۴ ۱۲۱۰/۰


توليد نفت در جهان به تفکيک مناطق مختلف
توليد نفت در جهان به تفکيک مناطق مختلف

ميزان مصرف نفت در جهان نيز طبق آمار سال ۱۹۹۱، معادل ۴/۳۱۴۱ ميليون تن بوده است. آمريکاى شمالى با رقم ۲/۸۴۹ ميليون تن در مرتبه نخست و بعد از آن به ترتيب مجموعه آسيا و اقيانوسيه (۹/۶۷۰) و جمع کشورهاى اروپائى OECD (۳/۶۳۱) قرار گرفته‌اند. کشورهاى غير اروپائى OECD، آمريکاى لاتين، خاورميانه، آفريقا به ترتيب با ارقام ۲/۳،۴۸۷/۲۵۲و ۲/۱۵۳، ۹۷/۴ ميليون تن در مراتب بعدى قرار دارند (جدول مصرف نفت در جهان و شکل مصرف نفت در جهان به تفکيک مناطق مختلف).