- وقتى کودک چيزى مى‌سازد، حس اعتماد و اطمينان به خود در وى افزايش مى‌يابد و سبب رشد اعتماد به نفس کودک مى‌شود.


- ذوق و استعداد هنرى کودک پرورش مى‌يابد.


- هماهنگى فکر و چشم و دست او تقويت مى‌شود و پرورش مى‌يابد.


- انرژى عصبى و روانى و حس کنجکاوى وى جهت صحيحى مى‌يابد.


- نيروى مشاهدهٔ کودک را دقيق مى‌سازد.


- موجبات رشد و پرورش قوهٔ خلاقيت، ابتکار و سازندگى کودک را فراهم مى‌سازد.


- موجب شکوفائى استعدادهاى بالقوهٔ کودک مى‌شود و او، بدين‌وسيله، به توانائى‌ها و ضعف‌هاى خود پى خواهد برد.


- تماس کودک را با طبيعت زياد و او را با قوانين طبيعت آشنا مى‌سازد.


- کودک، با ساختن اسباب‌بازى و چيزهاى ديگر، به مفاهيم بسياري، از قبيل: بالا، پائين، عقب، جلو، بزرگ، کوچک، متوسط، سنگين، سبک، زير، روي، داخل، خارج و هندسى پى خواهد برد.