کودکانى که به بازى کردن با اسباب‌بازى‌ها از خود علاقه نشان نمى‌دهند و به تحريکات بيشتر و اضافى براى برانگيختن احتياج دارند، مى‌توانند از اين نوع اسباب‌بازى استفاده کنند. اسباب‌بازى‌هائى که در اين گروه قرار مى‌گيرند، با کمترين عمل بيشترين نتيجه را براى کودک دارد. براى مثال، وقتى او دگمهٔ ماشين آتش‌نشانى را فشار مى‌دهد، بلافاصله صداى آژير شنيده مى‌شود. يا قطعاتى که با نظم منطقى بر روى هم سوار شده‌اند، با فشار يک دگمه به هوا پرتاب مى‌شوند. يا آدمکى که به پاهاى وى فنرى آويزان است و کودکى با کشيدن و يا رها کردن فنر مى‌تواند شاهد حرکات زيبا و موزون و هماهنگ باشد. اين وسايل مى‌توانند حواس و قواى ذهنى کودک را به خوبى متمرکز سازند.