- نوجوان به اندازهٔ کافى رشد کرده است که وقت خود را خارج از منزل بگذراند، اما هنوز به محبت والدين نيازمند است.- والدين بايد به اين نکته توجه کنند که پرخاشجوئى و فاصله گرفتن نوجوان، امرى زودگذر است.- نوجوان در خلال روزهاى بيکارى بلندمدت براى بررسى امور و اعمال خود، خواستار صبر و شکيبائى است.- نوجوان نياز به پول توجيبى دارد تا از اين طريق ارزش پول را درک کند.- اگر والدين تعصبات خود را نسبت به گروه‌ها و نژادها به نوجوانان انتقال ندهند، آنان براى نوجوانان به آسانى مورد قبول واقع مى‌شوند.- نوجوان بايد از مشاوره و راهنمائى افراد بصير و آگاه در زمينهٔ تحصيلات و شغل آيندهٔ خود بهره‌مند باشد.- نوجوان در اين سنين احتياج به تشويق جدى براى رشد فکرى و ذوق هنرى خويش دارد.- نوجوان بايد فرصت داشته باشد که از طريق کار کردن، پول به‌دست آورد و در مورد خرج کردن آن نيز خود تصميم بگيرد.- نوجوان علاقه‌مند به کسب درخشش در بازى‌هاى ورزشى و ديگر فعاليت‌ها است.