کسب مهارت‌هاى اجتماعى يعنى از خود به در آمدن تا جدائى خود از سايرين، در اين مرحله از رشد بروز مى‌کند. در هجده ماهگى کودک شروع به جدائى خود از ديگران مى‌نمايد و در دو سالگى حالت مالکيت اسباب‌بازى‌ها، والدين، و اشيائى را که متعلق به او مى‌باشد، درک مى‌نمايد. او از بازى کردن با خود لذت مى‌برد و مى‌تواند کاملاً مجذوب خويش گردد.


در دو سالگي، کودک نوپا آماده‌ٔ همبازى شدن با مادر خود شده و از بازى کردن با کودک همسال خود نيز لذت مى‌برد. اين بازى کودکانه به‌نظر مى‌رسد که به‌جاى اجتماعى بودن و با يکديگر بازى نمودن، به‌طور انفرادى ولى در کنار يکديگر انجام مى‌گردد. بدين معنا که هر يک از کودکان از اسباب‌بازى‌هاى خود استفاده مى‌نمايند.


کودکان سه تا چهار ساله ضمن اينکه دوست‌داشتنى و مددکار مى‌باشند، مى‌توانند گاهى اوقات سرسخت و مقاوم گردند. آنها از رشد و نمود خود آگاهى دارند و بعضى اوقات آرزو مى‌نمايند که اين رشد سريع گردد.


در اين سن کودکان دوست دارند که در کنار يکديگر بازى کنند. گاهى اوقات در بازى‌ها با يکديگر همکارى دارند و گاهى اوقات اين همکارى متوقف مى‌گردد.


کنترل نمودن ادرار شبانه در سه سالگى تکميل مى‌گردد و در چهار سالگى اکثر کودکان دستشوئى رفتن را خود آنها انجام مى‌دهند ولى گاهى اوقات فقط پوشيدن و درآوردن لباس براى آنها مشکل است.