کودک قبل از حرف زدن، معناى خيلى از کلمات را درک مى‌کند. درک يک کلمه، از طريق شنيدن مکرّر آن کلمه در جمله‌هاى مختلف صورت مى‌گيرد. اما گفتن يک کلمهٔ معيّن و تکرار زياد آن براى وادار کردن او به اداء آن کلمه، قبل از درک معنى آن، کارى است بيهوده.


از حدود هشت ماهگى به بعد که کودک شروع به فهميدن چند صدا و کلمه مى‌کند، اگر براى کمک به پيشرفت او در اين زمينه کمى به خود زحمت بدهيم ضرر نمى‌کنيم.


بر روى کلمات کليدى در جملهٔ خود تأکيد کنيد و سعى کنيد به‌جاى آنها از ضمير استفاده نکنيد.به‌جاى استفاده از ضمير ”تو“ يا ”مال تو“ از اسم خود او استفاده کنيد.هم در لحن صدا و هم در حالت‌هاى چهره مبالغه کنيد و بين کلمات و حرکات همراه با آنها هماهنگى ايجاد کنيد.


دربارهٔ چيزهائى که کودک سرگرم نگاه کردن به آنها است و نيز دربارهٔ اشياء يا اسباب‌بازى و غذاى مورد علاقه‌ٔ او با او صحبت کنيد.