کودکان نياز دارند که الگوهاى حرف زدن را نيز مثل کلمات و صداهاى منفرد جذب کنند. اگر با آنها زياد صحبت شود، ياد مى‌گيرند که اشخاص در فواصل معين مکث مى‌کنند و منتظر جواب مى‌مانند.وقتى توانست صداهاى عمدى بسازد مى‌توانيد تمرين مکالمه را شروع کنيد. به اين ترتيب که حرفى را بزنيد، مکث کنيد و منتظر عکس‌العمل او بمانيد، وقتى که عکس‌العمل نشان داد، پاسخ دهيد.