وقتى داريد براى کودک کارى انجام مى‌دهيد، سعى کنيد دربارهٔ همان کار با او حرف بزنيد. کارهائى مثل حمام کردن، لباس پوشيدن ... دربارهٔ همان کارها از او سؤال کنيد هرچند که ناگزير هستيد پاسخ‌ها را هم خود شما از طرف او بدهيد. اشياء را به او نشان دهيد و دربارهٔ آنها براى او توضيح دهيد و به او بگوئيد مورد مصرف آنها چيست. وقتى بزرگتر شد و توانست بنشيند و نگاه کند مى‌توانيد از قبل دربارهٔ کارى که مى‌خواهيد بکنيد توضيح مختصرى بدهيد.