بچه‌ها از صداهاى ناگهانى و بلند، مثل زنگِ در يا سرفه و حتى خندهٔ بلند، وحشت مى‌کنند. صداهاى خيلى بم و يا خيلى زير هم آنها را مى‌ترساند. اما از سوى ديگر، صداهاى يکنواخت نظير صداى ماشين رختشوئي، جاروى برقى يا چک چک آب، آنها را مجذوب مى‌کند و به آنها آرامش مى‌دهد.