کودکان به‌ويژه در مناطق روستائى و محروم در فعاليت‌هاى عمدهٔ حرکتى خوب عمل مى‌نمايند ولى در انجام حرکات ظريف ناتوان ظاهر مى‌شوند لذا مربى در مراکز آموزشى مى‌تواند از تمرين‌هاى زير به شکل بازى در جهت تقويت حرکات ظريف کودکان استفاده نمايد.


- پرتاب کردن: پرتاب کردن اشياء به سوى هدف، مثلاً کودک توپ کوچکى را به‌طرف يک گودى کوچک که در زمين کنده شده است و يا به‌طرف دوستان خود پرتاب مى‌کند.


- گرفتن: در اين بازى توپ يا وسيله‌اى که بازيگر ديگرى مى‌اندازد به کودک مى‌رسد، بايد توجه داشت که اين عمل سخت‌تر از پرتاب کردن است و نياز به دقت و مهارت بيشترى دارد.


- کنترل آب: در اين بازى مربى ظرف کوچک پر از آب را به کودک مى‌دهد و کودک بايد آن را مثلاً به مسافت ۱۰ تا ۱۵ متر حمل کند اگر اين ظرف‌ها مدرج باشد بهتر مى‌تواند براى خود کودکان قابل ارزيابى باشد.


- تمرينات مداد و کاغذ: رنگ‌آميزى کتاب، به‌ويژه کتاب‌هاى کودکستانى يا دفاتر تمرين کودکان بهترين ابزار براى رشد اعمال حرکتى ظرفى و هماهنگى چشم و دست مى‌باشد.


- تا کردن کاغذ: تا کردن کاغذ در اندازه‌هاى مختلف نيز از جمله تمريناتى است که مربى مى‌تواند براى کودکان طراحى نمايد که اين تمرين براى هماهنگى چشم و دست مفيد است.


- ترسيم اشکال هندسى: کودک با نظارت مربى مى‌تواند از روى تصاوير هندسى که به او نشان داده مى‌شود کپى نمايد اين عمل به هماهنگى چشم و دست کمک مى‌نمايد.


تمرين روى تخته سياه وسيلهٔ مناسبى براى رشد عضلات مى‌باشد و مربى مى‌تواند با استفاده از تخته سياه تمريناتى را به دانش‌آموزان ارائه نمايد از جمله بازى‌هاي:


۱. ترسيم دايره: کودک مى‌تواند با يک يا دو دست دوايرى را روى تخته سياه ترسيم نمايد اين کار مى‌تواند در جهت حرکت عقربه‌هاى ساعت يا بالعکس باشد.


۲. تمرين نقطه، نقطه: در اين بازي، کودک نقطه‌هاى روى تخته سياه را با کشيدن خط مستقيم به‌هم وصل مى‌نمايد اين کار به‌صورت مداد کاغذى هم قابل اجراء است.