اين مرحله از تحول کودک بنا به نظريهٔ پياژه، مرحلهٔ شهودى يا درک مستقيم نام دارد. در اين مرحله مهمترين قسمت تجهيز سازمان روانى به ابزارهاى جديد ذهنى قلمداد مى‌شود. کودک در آخرين مرحلهٔ دورهٔ حسى - حرکتى به گسترش‌دهى و استقرار سريع تجهيزات ذهنى مى‌پردازد که عبارتند از: