آگاهى حرکتى

فعاليت‌هاى آگاهى حرکتى به‌منظور بهبود سيستم‌هاى حسى بدن (مانند حواس لامسه، بينائى و شنوائي) طراحى شده‌اند. درست به همان گونه که اين سيستم‌ها به شکل مجموعه کار مى‌کنند، بسيارى از فعاليت‌هاى زير مستلزم استفادهٔ بيش از يک سيستم حسى هستند. بسيارى از فعاليت‌هاى آگاهى‌هاى حرکتى را مى‌توان به‌طور انفرادي، با يک همراه و يا در گروه‌هاى کوچک انجام داد.

آگاهى بدنى بخش به بخش

از بچه‌ها بخواهيد يک مهارت جابه‌جائى (راه رفتن، پريدن، يا دويدن) را به نمايش بگذارند. در همين زمان بخش يا اندامى از بدن را به صداى بلند بگوئيد. و از بچه‌ها بخواهيد سر جاى خود متوقف شوند و دست خود را روى آن بخشى که شما به صداى بلند نام برده‌ايد بگذارند. در مرحلهٔ بعد، همين برنامه تکرار مى‌شود با اين تفاوت که بچه‌ها با شنيدن صداى شما دست خود را روى همان اندام در بچه‌هاى ديگر مى‌گذارند.