بهره‌ورى در سازمان‌ها، در حقيقت در قالب فرهنگ سازمانى قابل بررسى است و از عناصر اصلى و اساسى آن محسوب مى‌شود.


بهينه‌سازى زيرسيستم‌هاى مادي-فنى و اجتماعي-انسانى و عناصر متشکله آنها و نهادينه‌شدن فرهنگ بهره‌ورى در ساختار سازمان‌ها (در تک تک افراد و گروه‌هاى انساني) مجموعه گسترده‌اى از ابتکارات، نوآورى‌ها و خلاقيت‌ها را در کليتى يک‌پارچه متبلور نموده و ارتقاء بهره‌ورى سازمانى را تحقق مى‌بخشند.


ارتقاء بهره‌ورى در سطوح سازمانى و در سطح ملي، پايه اساسى رشد و توسعه کشورها به‌حساب مى‌آيد.


هر سازمان داراى دو زيرسيستم (فني-مادى و اجتماعي-انساني) مى‌باشد ارتقاء بهره‌ورى در هر سازمان، در حقيقت با بهينه‌سازى اين دو زيرسيستم متناسب و سازگار با عوامل برون‌سازمانى حاصل مى‌شود.


بهينه‌سازى دو زيرسيستم سازمان را به‌شرح ذيل (در راستاى ارتقاء بهره‌ورى سازماني) مى‌توان عملى ساخت:


۱. بهينه‌سازى عناصر زيرسيستم اجتماعي-انسانى.


۲. بهينه‌سازى عناصر زيرسيستم فني-مادي.

بهينه‌سازى عناصر زيرسيستم اجتماعي-انساني

۱. بررسى ساختار تشکيلاتى و چگونگى سازماندهى منابع انسانى و منابع مادى سازمان متناسب با عملکرد و اهداف سازمان.


۲. بررسى مأموريت‌هاى استراتژيک سازمان و ترسيم شفاف مراکز تصميم‌گيري، کنترل، نظارت، رهبرى و هدايت سازمان منطبق با ضرورت‌هاى ملى و بين‌المللي.


۳. برنامه‌ريزى توسعه منابع انسانى (اصلاح ساختار نيروى انساني، آموزش سلامت تن و روان، عوامل انگيزشي، ارتقاء حقوق و دستمزد، بهداشت محيط کار و ارگونومي، نظام رفاه و تأمين اجتماعى کارکنان، نظام پوياى ارزشيابي).


۴. برنامه‌ريزى فرهنگى و توجه به قدر و منزلت اجتماعى کارکنان و ارتقاء سطح تعهد و وجدان کارى و رشد ارزش‌هاى انساني-عقيدتي.


۵. بررسى و بهبود مستمر روش‌ها و سيستم‌هاى اجرائي، عملياتى و پشتيباني.


۶. بهبود مستمر نظام مديريت و سرپرستى سازمان و ارتقاء سطح کيفى آن.

بهينه‌سازى عناصر زيرسيستم فني-مادى

۱. بررسى و بهبود ساختار تکنولوژيکى و ويژگى‌هاى فنى آن.


۲. بهينه‌سازى روش‌هاى بهره‌بردارى از ماشين‌آلات و تجهيزات.


۳. برنامه‌ريزى دقيق و انجام به‌موقع تعمير و نگهدارى سخت‌افزار سازمان.


۴. تقويت واحد تحقيق و توسعه در راستاى اصلاح و نوآورى تکنولوژيکى و تطبيق آن با ساختار اقتصاد ملي.


۵. بهره‌گيرى و استفاده بهينه از مواد و انرژي، کاهش ضايعات، نوآورى در سيستم بازيافت، بهبود سيستم انبارداري، تدارکات و...


۶. بررسى مستمر و کنترل کيفيت توليد و خدمات ارائه شده.