پديده‌هاى جمعيتى نظير زاد و ولد، مرگ و مير، ازدواج، طلاق و مهاجرت در هر جامعه تأثيرات مستقيم يا غيرمستقيمى برساير شئونات حيات اجتماعي، اقتصادي، سياسى (و سازمان‌هاى مربوطه) برجاى مى‌گذارد. تعيين ضرايب تأثير عوامل جمعيتى بر حدود و ثغور، ساختار و کارکرد سازمان‌هاى توليدي، آموزشي، خدمات شهرى و روستائى و... مى‌تواند در حوزه مطالعات علوم اجتماعى (به‌ويژه جامعه‌شناسى سازمان‌ها) قرار بگيرد.