شاخص‌ها و فاکتورهاى اقتصادى محيط (ملى و بين‌المللي) از جمله عوامل مهم تأثيرگذار بر سازمان‌ها به‌حساب مى‌آيند. جهانى شدن اقتصاد به‌ويژه در ده‌هاى پايانى قرن بيستم ميلادى (على‌‌رغم توانمندى‌هاى دولت‌هاى ملي)، بر شرايط اقتصادى سازمان‌ها اثرات تعيين‌کننده‌اى برجاى مى‌گذارد. خط‌‌‌مشى‌هاى پولي، مالي، سياست‌هاى مالياتي، مقررات تعرفه‌هاى جهاني، صادرات و واردات و... از اين قبيل هستند.