انسان‌ها بر پايه ارزش‌هاى اجتماعى جامعه و با توجه به سطح تکامل مادى و اقتصادي، در هر مرحله تاريخى دست به ايجاد سازمان‌هاى مختلف مى‌زنند.


متفکرين و نظريه‌پردازان تعاريف مختلفى از سازمان ارائه نموده‌اند. عده‌اى زندگى سازمان‌ها را براساس مبادله کالا و خدمات ترسيم نموده‌اند گروهى سازمان را دربرگيرنده روابط اجتماعي، تکنولوژى و اهداف کارکنان آن تبيين کرده‌اند.


برخى از جامعه‌شناسان چنين تعريفى از سازمان ارائه داده‌اند:


سازمان يک مجموعهٔ اجتماعى با اشتغال گروه‌هاى انسانى است که در تعامل با ابزار و تجهيزات فنى بوده و با برنامه‌ريزى در جهت اهداف از قبل تعيين‌شده در فعاليت هستند.