در اين بخش چگونگى تغيير و تکامل و تحول موجودات زنده روى زمين از آغاز پيدايش حيات تا ظهور انسان بررسى مى‌شود تا منشاء و چگونگى پيدايش انسان در روى زمين شناخته گردد. از اين‌رو از علومى مانند ديرينه‌شناسى و نخستى‌شناسى بهره مى‌گيرد.

ديرينه‌شناسى

کشف فسيل‌ها و رخساره‌هاى جانورى و گياهى در دوران‌هاى مختلف عمر زمين موضوع علم ديرينه‌شناسى است.

نخستين‌شناسى

کشف آثار و فسيل انسان‌هاى نخستين و مشخصات آنها، تا انسان کرومانيون را کشف و بررسى مى‌کند از موضوع علم نخستين‌شناسى است.