زبان‌شناسى (Linguistics)

به سبب مناسبات ناگسستنى که بين فرهنگ و زبان وجود دارد، به‌رغم آنکه امروزه زبان‌شناسى را از مردم‌شناسى جدا مى‌دانند، زبان‌شناسي، همچنان با فرهنگ‌شناسى وابستگى دارد. زبان همواره در رشد و تکامل فرهنگ جوامع نقش اساسى دارد و ميراث فرهنگى يک جامعه با زبان و برقرارى ارتباطات انتقال يابد.


از آنجائيکه انسان‌شناسى فرهنگى در حوزه‌هاى اقتصادي، ديني، هنري، رواني، اجتماعى و غيره به تحقيق و بررسى مى‌پردازد، مى‌توان گفت موضوع تحقيق مردم‌شناسى عمدتاً آن‌ چيزهائى است که با انسان و فرهنگ و زندگى او مناسبت دارد.