ديديم که بافت موقعيت مى‌تواند جاذبه بين اشخاص را موجب شود يا به هم بزند. اما جاذبه به خود موضوع نيز وابسته است، يعنى اشخاص نيز ما را به سوى خودشان جذب مى‌کنند.