فرآيندهاى ميان‌گذارى الکترونيکى مى‌تواند در زمانى کوتاه، توهماتى ايجاد کند که در صنعت فيلم‌سازى به تخصص‌هاى پر هزينه، وسايل لابراتوارى و زمان زياد نياز دارد. امروزه دستگاه‌هاى مجهز ميز ترکيب تصاوير بسيارى از اين جلوه‌هاى بصرى را با يک فشار يک کليد ممکن ساخته است.


- چگونگى عملکرد :

ميا‌ن‌گذارى الکترونيکى فرآيند سادهٔ تعويض متقابل تصاوير است و براى تجمع منابع مختلف تصوير به‌کار مى‌رود. در حقيقت، اين فرآيند شبيه ”برش يک بخش“ از يک تصوير و ميان‌گذارى بخش مشابهى از تصوير ديگر در اين ناحيهٔ جدا شده است.


چنان‌که مى‌دانيد، يک تصوير تلويزيونى از جاروى الکترونيکى تصوير صحنه به‌صورت يک‌سرى خطوط افقى تشکيل مى‌شود. مسؤول ترکيب تصاوير يکى از منابع تصويرى را انتخاب و وارد مجراى خط اصلى مى‌کند. بنابر اين، تصور کنيد که ما داراى امکانات تعويض آنى تصوير بوديم، به‌طورى که مى‌توانستيم در خلال فرآيند جاروزني، تصاوير را به يکديگر برش کنيم. به‌طور مثال، مى‌توانستيم در شروع جاروزنى يک خط، تصوير دوربين ۱ را داشته باشيم و در نيمه راه (باريکهٔ جاروزنى در وسط خط اول) به نماى دوربين ۲ برش کنيم (و در انتهاى خط به نماى دوربين ۱ باز گرديم)، آنچه اتفاق مى‌افتاد عبارت بود از يک قاب تصوير مرکب شامل نيمهٔ سمت چپ تصوير دوربين ۱ و نيمهٔ سمت راست تصوير دوربين ۲ (در اين مثال، نتيجهٔ حاصله تصوير نيمه خوانده مى‌شود).


با تغيير زمان اين تعويض تصويري، موضع خط تقسيم قاب تصوير تغيير مى‌کند و چنان‌چه به تدريج زمان تعويض تصاوير را تغيير دهيم، يک مرز متحرک يا يک روبش توليد مى‌شود: يک حرکت روبش افقى اين تعويض متقابل منابع تصويرى را مى‌توان به‌ کمک يک سيگنال کليد يا سيگنال نقاب که به سيستم وارد شده است به‌وجود آورد. اين سيگنال به‌طرق مختلف توليد شده و مى‌تواند:


۱. يک کليد يا نقاب بيرونى باشد- از يک شکل موج جداگانه و خاص (دوربين مربوط به نقاب، دوربين ثابت، و فيلم آماده براى درهم‌ گذاري).


۲. يک کليد يا نقاب داخلى باشد- که از يک رنگ‌مايه يا رنگ در يکى از تصاوير اصلى درگير در فرآيند پديد مى‌آيد (برش‌فام، برهم‌گذارى به روش تفکيک رنگ) - دو تصوير هنگامى به يکديگر برش مى‌شوند که باريکهٔ الکترونى به رنگ خاصى برخورد کند (معمولاً آبى).


اگر اين منابع آناً با يکديگر تعويض شوند، خط مرزى بين تصاوير اين منابع به‌صورت تيزلبه خواهد بود. و چنانچه مدارهاى ميان‌گذارى اين منابع را به‌سرعت در يکديگر مخلوط کنند (هم‌گذاري) نتيجهٔ حاصله در خط مرزى بين تصاوير، نرم‌لبه خواهد بود و تصاوير در حوالى اين خط مرزى در يکديگر ادغام مى‌شوند.


- نقاب‌هاى رنگ‌مايه‌اى و رنگى :

با تنوع امکانات و وسايل موجود مى‌توان هرگونه فرايند کليد(کردن)را نشان دهيد:


۱. به کمک يک نقاب رنگ‌مايه‌اى - سيستم از تصوير پس‌زمينه به نماى پيش‌زمينه (موضوع) برش مى‌شود و اين برش هنگامى است که باريکهٔ الکترونى به يک نقاب سياه (يا سفيد) برخورد مى‌کند.


۲. به کمک يک نقاب رنگى (به‌طور مثال در روش برش‌فام يا برهم‌گذارى به روش تفکيک رنگ- دو تصوير هنگامى به يکديگر برش مى‌شوند که باريکهٔ الکترونى به رنگ خاصى برخورد کند (معمولاً آبي).