- حرکت در پشت موضوع‌هاى پس‌زمينه : اگر لازم باشد که بازيگران پيش‌زمينه در پشت موضوع‌هاى تصوير پس‌زمينه حرکت کنند مى‌توان از ”نواحى کليد“ و يا ”نقاب‌هاى خارجي“ استفاده کرد. چنان‌چه يک ناحيه از رنگ کليد (به‌طور مثال، آبي) در صحنهٔ پيش‌زمينه با موضوعى در نماى پس‌زمينه دقيقاً در يک راستا قرار گيرند، مى‌توان آن عامل (موضوع) تصوير پس‌زمينه را از تصوير نهائى کاملاً حذف کرد. به‌طور مثال، اگر يک لته به رنگ آبى و با ابعادى مشابه با ديوار موجود در تصوير پس‌زمينه دقيقاً در محلى قرار گيرد که با آن ديوار مطابقت کند، بازيگر مى‌تواند پشت آن حرکت کند و در تصوير نهائى ديده نشود. هم‌چنين مى‌توان اشياءِ ديگرى چون سکو، پله يا حجم‌هاى هندسى را در مکان‌هاى خاص خود قرار داد و بازيگران از آنها به‌عنوان صندلى که در تصوير پس‌زمينه ديده مى‌شود استفاده کنند.


در جائى که قرار است بازيگر در پشت اشياءِ مشبک واقع در عکس پس‌زمينه حرکت کند (پرده‌ها يا تورى سيمي) مى‌توان از يک ”نقاب سيلوئت خارجي“ که از ميا‌ن‌گذارى برش‌فام جلوگيرى مى‌کند استفاده کرد. اين نقاب باعث رؤيت تصوير اشياءِ مشبک پس‌زمينه در تصوير نهائى مى‌شود. از آنجا که اين سيگنال نقاب‌گذارى را مى‌توان قطع و وصل کرد، شخص مى‌تواند جلو يا پشت اشياءِ پس‌زمينه حرکت کند.


- ضبط مرحله‌اى نوار ويدئو : مى‌توان شخصى را داخل پس‌زمينه کليد کرده و اين فرآيند را ضبط کرد. سپس تصوير نهائى را پخش و مجدداً شخص را در حالت ديگرى در داخل اين تصوير کليد کرد. بدين ترتيب، دو تصوير از او ديده خواهد شد. اگر اين فرآيند ادامه يابد، با هر بار پخش تصوير نهائى قبلى و ضبط مرحلهٔ جديد ميان‌گذارى مى‌توان تعداد بيشترى تصوير را از يک شخص در تصوير ضبط کرد (توجه داشته باشيد که با هر بار پخش / ضبط مجدد کيفيت نوار تحليل مى‌رود). از جملهٔ اين تمهيدات مى‌توان از شخصى که در کنار خودش نشسته و از جيب او آدم کوچکى را (که خودش است) بيرون مى‌آورد، نام برد.


با استفاده از روش برهم‌نمائى نيز مى‌توان به اين نتايج دست يافت اما فنون ميان‌گذارى برش‌فام انعطاف بيشترى دارد. هم‌چنين استفاده از امکاناتى چون صفحهٔ ويدئو و کامپيوترهاى ديجيتال حرکت موضوع‌هاى ميان‌گذارى شده را قابل تنظيم مى‌سازد (سريع، آهسته، ثابت، يا حرکت معکوس).