وسعت عملکرد جلوه‌هاى خاص الکترونيکى نامحدود است. اين جلوه‌ها هر چه بيشتر استفاده شوند، موجب کشف کاربردهاى جديدترى براى پرداخت‌هاى واقعى و انتزاعى تصوير مى‌شوند.

برهم‌نمائى

هنگامى که دو منبع تصويرى با هم پديدار شوند تصاوير آنها با يکديگر مخلوط مى‌شوند. روشنائى نسبى آنها يک رابطهٔ افزايشى است و مى‌توان آن را تنظيم کرد، اما:


۱. زمانى که ”سياه“ در هر يک از نماها ظاهر شود، جزئيات نماى ديگر محکم و استوار ديده مى‌شوند.


۲. زمانى که ”سفيد“ در هر يک از نماها ظاهر شود، جزئيات نماى ديگر مبهم و نامرئى خواهد شد. نوک سفيدى مى‌تواند جزئيات نماى ديگر را از بين ببرد.


۳. هنگامى که رنگ‌هاى مختلف در دو نما ظاهر شوند، مخلوط رنگى جديدى را به‌وجود مى‌آورند (قرمز + سبز = زرد)


- تنظيم سطح سياهى : با تيره کردن الکترونيکى رنگ‌مايه‌هاى تيرهٔ تصوير تا جايى که به‌طور کلى سياه شوند، مى‌توان:


۱. مطمئن شد که عناصر ”سياه“ در تصوير (پرده‌هاى سياه يا کارت عنوا‌ن‌بندى سياه) به صورت يک سطح کامل و بدون سايه و چين‌خوردگى ظاهر مى‌شود.


۲. از تفاوت کم‌ رنگ‌مايه‌ها که در تصاوير گرافيکى جان‌دار ديده مى‌شود، جلوگيرى کرد.


۳. بخش‌هائى از موضوع را ناپديد کرد - دستى که دستکش سياه پوشيده است در مقابل پردهٔ سياه ناپديد مى‌شود.

موج تصويرى (موج الکترونيکى)

با جابجائى زمانى فرآيند جاروى خط در دوربين مى‌توان موجى را با سرعت و شدت قابل تنظيم در تصوير ايجاد کرد. موج‌هاى ساده در تصوير براى موقعيت‌هاى بازگشت به گذشته يا تغيير شکل موضوع‌ها به‌کار مى‌روند. اين‌گونه موج‌ها اگر با الگوهاى روبش تصوير همراه شوند، روش‌هاى تزئينى متنوعى براى انتقال تصاوير به‌دست مى‌آيد.

تصوير منفى

با کليدهاى الکترونيکى مى‌توان رنگ‌مايه‌هاى تصوير را معکوس و آنها را منفى کرد. به‌ طورى‌که، سفيد به صورت سياه و بالعکس ظاهر شود. اين روش کاربرد زيادى در ايجاد تغييرات در عنوان‌بندى سفيد روى زمينهٔ سياه دارد (براى اصلاح وضوح در پس‌زمينه‌هاى روشن). براى تهيهٔ تصاوير منفى يا استفاده از فيلم‌هاى منفى سياه - سفيد نيز از اين روش استفاده مى‌شود.

تصوير مکمل

هر رنگ را مى‌توان به رنگ‌هاى مکمل آن تبديل کرد- به‌ طورى‌که قرمز، سبز و آبى به‌صورت سيان، ماژنتا و زرد در خواهند آمد. اين روش، پخش مستقيم يک نسخهٔ منفى فيلم رنگى از تلويزيون را امکان‌پذير مى‌کند. از طرف ديگر، مى‌توان معکوس رنگ‌ها را براى مقاصد نمايشى به‌کار گرفت: دود،ابر و بخار را تغيير رنگ داد؛ روشنايى‌هاى تند ناشى از انعکاس امواج را به‌صورت سياه بازسازى کرد؛ يا برق آسمان در شب را به‌صورت سياه بر زمينهٔ سفيد ايجاد کرد.

تنظيم مجراى دوربين

براى دست‌يابى به بهترين کيفيت تصويري، مجراى دوربين رنگى تلويزيون به تنظيم‌هاى دقيقى احتياج دارد. از طرفى با ايجاد تغييرات مشخصى در اين تنظيم‌ها مى‌توان به جلوه‌هاى بصرى جالبى دست يافت.


۱. کاهش جريان باريکهٔ لامپ دوربين (محدودسازى باريکه) باعث مى‌شود رنگ‌مايه‌هاى روشن، شفافيت و غلظت خود را از دست داده و در هم ادغام شوند.


۲. کنترل‌هاى بهرهٔ ويدئو يا سطح سياهى مجارى قرمز، سبز و آبى دوربين را مى‌توان تغيير داد تا يک سايهٔ رنگى در رنگ‌مايه‌هاى تيره و روشن به‌دست آورد و يا از اين طريق آنها را اصلاح کرد. با کمک اين روش‌ها، جلوه‌هاى رنگى خاصى به‌وجود مى‌آيد که در غير اين صورت به نورپردازى رنگى گسترده‌اى نياز خواهند داشت (حالت مهتاب، جلوهٔ آتش يا نور شمع).

پس‌خور تصوير

متصديان دوربين مى‌دانند که با تصويربردارى از مونيتورى که خروجى تصوير آنها را نشان مى‌‌دهد، جلوهٔ تکرار تصوير جالبى را به‌دست مى‌آورند. هنگامى که تصوير اين دوربين را با تصوير تکرار شدهٔ دوربين ديگر مخلوط کنيد (به‌کمک ميز ترکيب تصاوير) و اين مجموعه را به مجراى همان مونيتور برگردانيد، جلوهٔ جالب تصاوير چندگانه به‌دست مى‌آيد. (اين عمل را مى‌توان با چند منبع تصويرى انجام داد.)


چنان‌چه تصوير ناواضحى را به مونيتور تصوير وارد کرده و تصوير مونيتور را با تصوير واضح اصلى برهم‌نمائى کنيد، جلوهٔ بصرى جالبى پديد خواهد آمد. هالهٔ تصويرى حاصله به تصوير اصلى حالتى غيرطبيعى مى‌دهد.


اگر تصاوير مثبت و منفى يک موضوع با يکديگر مخلوط شوند تصوير سولاريزه به‌دست مى‌آيد که مى‌تواند در روش پس‌خور تصوير مورد استفاده قرار گيرد.