مسؤول صدا ــ‌مهندس صدا يا صدابردارــ با استفاده از ميز صدا در اتاق کنترل صدا، منابع صوتى متنوع برنامه را انتخاب و با يکديگر ترکيب مى‌کند.


تمرکز او به‌طور متناوب بين عوامل متعددى در نوسان است:


- انتخاب و تنظيم منابع صوتي


- حفظ شاخص شدت در محدودهٔ عمل سيستم صوتي


- پيشنهادات و دستورات کارگردان که از طريق سيستم ارتباطات داخلى استوديو شنيده مى‌شود


- کنترل کيفيت صدائى که از بلندگوهاى خاص استوديو پخش مى‌شود


- مونيتورهائى که تصوير نهائى را نشان مى‌‌دهند. (براى حفظ رابطهٔ صدا و تصوير. ممانعت از ورود ميکروفن‌ها و سايهٔ بوم به قاب تصوير دوربين‌ها.)


- راهنمائى همکاران و ارائهٔ فرمان‌هاى لازم به آنها (متصدى بوم و متصدى صفحهٔ گرامافون و نوار)


- در صورت لزوم راه‌اندازى گرامافون يا دستگاه پخش نوار صوتي


به‌طور کلى مى‌توان وظايف صدابردار را به‌شرح زير خلاصه کرد:


- تنظيم دامنهٔ پويائى صدا


- تعادل صدا


- پرسپکتيو صدا


- کيفيت صدا