به‌طور کلى دو نوع زمان‌بندى وجود دارد:


مکانيکى - اين نوع زمان‌بندى به بررسى مدت زمان برنامه و حفظ آن در يک چارچوب کلى برنامه‌ريزى مربوط است.


هنرى - اين نوع زمان‌بندي، لحظهٔ مناسب و مدت زمان لازم براى يک رويداد را انتخاب مى‌کند - دقيقاً کى عمل برش انجام شود و سرعت انتقال تصاوير و مکث‌هاى لازم بين گفت و شنودها چگونه باشد.


زمان‌بندى نامناسب به تأکيدهاى اشتباه و بى‌دليل مى‌انجامد و ممکن است محتواى برنامه را تغيير داده و باعث وقفه در تداوم آن شود.