بسيارى از کارگردان‌ها ترجيح مى‌دهند به‌طور تجربى و بر اساس ايده‌هاى ذهنى و يادداشت‌هاى کوتاه نماهاى خود را انتخاب کنند. آنها مشکلات را پيش‌بينى مى‌کنند و تا لحظهٔ ضبط منتظر مى‌شوند تا ببينند کدام‌يک از نماها عملى و قابل اجراء است. آنها جنبه‌هاى غريزى کار هنرى را ترجيح داده و از لحظه الهام مى‌گيرند. البته تا آنجا که فرصت اين‌گونه تجربه‌ها و بديهه‌سازى وجود داشته باشد اشکالى در پيروى از اين روش وجود ندارد. اما به‌عنوان يک روش عملي، بهتر است تا جائى که امکانات اجازه مى‌دهد کار با برنامه‌ريزى باشد، سپس اصلاحات لازمه در خلال تمرين دوربين يا تدوين نهائى برنامه انجام شود.


- ابعاد نما : لبه‌هاى زاويهٔ عدسى نشان‌دهندهٔ لبه‌هاى راست و چپ قاب تصوير هستند. هر موضوعى که در اين زاويه واقع شود در پهناى صفحهٔ تصوير قرار مى‌گيرد؛ چه موضوع کوچک باشد چه بزرگ.


براى اينکه موضوع ۳/۱ از پهناى صفحهٔ تصوير را پر کند، روى نوار کاغذ طولى برابر با ۳ برابر پهناى موضوع انتخاب کنيد. سپس اين اندازه را در داخل زاويهٔ عدسى جابه‌جا کنيد تا جائى که دهانهٔ زاويه را پر کند. در آن جا، موضوع شما ۳/۱ صفحهٔ تصوير را مى‌پوشاند. بر عکس، اگر موضوعى در فاصلهٔ دور قرار مى‌گيرد، پهناى صحنه را در آن نقطه اندازه گرفته و اين مقدار را بر پهناى موضوع تقسيم کنيد تا ابعاد نما را به‌دست آوريد.


در جدول کارت دوربين يک جدول ابعاد نما وجود دارد که فواصل را براى نماهاى استاندارد در يک عدسى ۲۵ درجه نشان مى‌دهد. در مورد ساير زاويه‌هاى عدسي، فواصل به نسبت معکوس هستند:


فاصلهٔ جدول ۲/۱ ضرب‌در = ۵۰/۲۵ = عدسى ۵۰ْ


فاصلهٔ جدول ۵/۲ ضرب‌در = ۱۰/۲۵ = عدسى ۱۰ْ


فاصلهٔ جدول ۶/۰ ضرب‌در = ۴۰/۲۵ = عدسى ۴۰ْ

کارت دوربين

دوربين ۳ ”مرگ به يکباره مى‌آيد“ استوديو B
شمارهٔ نما موضع (زاويهٔ عدسي) صحنه
۱۱ A ۱۳ْ بخش ۲. اتاق پذيرائي. نماى نزديک جورج هفت‌تير از کشو بيرون مى‌آورد.
بيرون آوردن تلگراف.
۱۴ A ۳۵ْ نماى دور ايلين وارد مى‌شود. حرکت تا نماى متوسط او که روى کاناپه مى‌نشيند.
۱۹ A ۲۰ْ نماى بسيار نزديک از چشمان جورج.
۲۳ A ۱۳ْ نماى بسيار نزديک از ايلين که فرياد مى‌زند.
۲۵ A ۲۰ْ نماى نزديک از جورج که هفت‌تير را در کشور مى‌گذارد.
حرکت سريع به باغ
۲۸ B ۳۵ْ بخش ۳. باغ
نماى دور متوسط که جورج را در حال حمل جسد تعقيب مى‌کند. زوم به جلو تا دست‌هاى او.
حرکت به راست صحنه در اتاق پذيرائي
۴۴ A ۵۰ْ بخش ۴. اتاق پذيرائي
نماى دور از کارآگاه که وارد مى‌شود.
پان تا نماى متوسط او که به طرف تلفن مى‌رود.