اهداف کلى گريم چهره و نورپردازى مکمل يکديگر هستند. بعضى اوقات گريم مشکلات ناشى از نورپردازى را جبران مى‌کند، اما به‌طور کلى بايد اين دو عامل همواره هماهنگ باشند تا تأثيرات يکديگر را خنثى نکنند. به‌طور مثال، روشن کردن حدقه‌هاى چشم براى جبران سايه‌هائى که از موضع چراغ‌ها ناشى مى‌شود، لازم است. اما تأثير نورپردازى با حرکت بازيگر تغيير مى‌کند، در حالى‌که اثر گريم ثابت باقى مى‌ماند. اين تفاوت هنگامى که پرداخت اصلاحى گريم را در نظر مى‌گيريم از اهميت خاصى برخوردار است.


- تغييرات رنگ‌مايه‌اى در نواحى وسيع چهره - روشن کردن تمام چهره


- تغييرات رنگ‌مايه‌اى در نواحى محدود چهره - تيره‌کردن بخشى از پيشاني


- سايه‌زنى کلى - درهم‌ آميزى رنگ‌مايهٔ يک ناحيه در ناحيهٔ ديگر چهره


- سايه‌زنى موضعى - سايهٔ مشخص براى ايجاد آرواره


- برجسته‌سازى - مشخص کردن خطوط و پيرامون نواحى چهره


- تغيير در برجستگى‌هاى چهره - مشخص کردن سطوح


- آرايش مو - سبيل، موهاى سر و ريش


روشن‌سازى موضعي، با تأکيدهاى رنگى اندک، اندازهٔ ظاهرى و حضور يک ناحيه را افزايش مى‌دهد، در حالى‌که تيره‌سازى آن باعث کاهش اندازهٔ مؤثر آن ناحيه و موجب فرورفتگى ظاهرى آن مى‌شود. با سايه - روشن انتخابى در بعضى از نواحى چهرهٔ بازيگر مى‌توان به‌طور قابل ملاحظه‌اى تأثير ابعاد و برجستگى آنها را تغيير داد. اما بايد مراقب بود که اثر سايه‌زني، چرک و سياه به‌نظر نيايد.


مى‌توانيد اثر شکل کلى چهره را کاهش داده يا بر آن تأکيد گذاريد يا نقاطى از آن را برجسته سازيد؛ به‌خاطر داشته باشيد چشم فريبى به کمک اين روش‌ها ممکن است در نماهاى نزديک جلوهٔ خود را از دست بدهد.


يک رنگ پايه و زمينه هر گونه لکه در رنگ پوست و سايه‌هاى ريش و غيره را مى‌پوشاند. اين رنگ زمينه مى‌تواند در جائى که لازم است بسط پيدا کرده و خط لب‌هاى معمولي، ابروها و خط مو را قبل از ايجاد هر گونه ترکيب جديد بپوشاند.


نواحى خاصى را مى‌توان با موادى که داراى رنگ‌هاى روشن‌تر يا تيره‌تر از رنگ زمينهٔ اصلى هستند پرداخت کرد و رنگ آنها را با نواحى مجاور به کمک انگشت، برس يا اسفنج مخلوط کرد. بعد از اين روشن‌سازى و سايه‌زنى‌ها مى‌توان هر گونه تغييرى را با جزئيات خود به کمک برس‌هاى خطى و مداد بر چهره رسم کرد.