تصميم ديگرى که بايد گرفته شود آن است که آيا سکانس‌هاى مفيد را روى نوار ديگرى تنظيم کرد يا نه. اين انتخابى پرهزينه خواهد بود و، بسته به فرمت آن، ممکن است به معناى از دست دادن مقدارى از کيفيت باشد، اما اين مزيت را خواهد داشت که نوار حاصل حاوى قسمت‌هاى بى‌ربط نخواهد بود و مى‌تواند براساس موضوع تدوين شود که براى استفاده‌کننده مفيد خواهد بود. شق ديگر، که آسان‌تر و ارزان‌تر است، فهرست کردن نوار است به نحوى که فقط بريده فيلم‌هاى قابل استفاده فهرست و نمايه شود. به هر حال، اين امر به معناى آن است که استفاده‌کننده بايد ضبط‌هاى بد و غيره را هم به‌منظور يافتن سکانس‌هاى مورد نياز مرور کند. لذا ضرورى است که فهرست کردن شامل زمان‌بندى‌ها باشد تا نشان دهد که سکانس موردنظر در کجاى نوار يافت مى‌شود. عامل ديگر فضا است، چون اگر ضبط‌هاى اوليه تنظيم نشوند، به ناچار نوارهاى بيشترى بايد نگهدارى شوند.