در پايان، مهم است که به خاطر داشته باشيم همانند کار با نوار به روش مناسب، که در مبحث نوار ويديوئى مطرح شد، دستگاه‌هاى پخش و ضبط نيز بايد به‌طور مرتب تميز و سرويس شوند. قبل از پخش هر نوار حلقه باز (Open-Reel Tape) بايد هدپخش، استوانه هدايت صدا و مسير نوار کاملاً پاک شود. اگر اين کار صورت نگيرد، وجود هر کثيفى يا ته‌مانده‌اى در دستگاه ممکن است نوار را خراش دهد. زمانى‌که نوار خراشيده شود يکپارچگى سطح نوار براى هميشه از بين مى‌رود، و احتمالاً چسبندگى پيدا مى‌کند و حتيٰ در تجهيزاتى که به بهترين شکل نگهدارى مى‌شود مشکلاتى به‌وجود مى‌آورد. همچنين، اگر دستگاه‌ها به‌طور مرتب تميز نشوند، آشغال افزايش پيدا مى‌کند، سفت مى‌شود و به قسمت‌هائى از دستگاه مى‌چسبد و آسيب دائمى بر جاى مى‌گذارد.