بر حسب شرح ساختارى محتواى ماده، ضرورت دارد خط‌مشى روشنى از سطح جزئيات داشته باشيم. لازم است فهرست‌نويسان بدانند چگونه از انواع خاص هنرى استفاده مجدد مى‌شود تا بتوانند خط‌مشى مناسب و سازگارى را اعمال کنند. انواع هنرى معينى ممکن است اصلاً نيازى به فهرست‌بردارى از نماها نداشته باشد. در اين‌گونه موارد مى‌توان خلاصه‌اى از محتوا را به فيلد يا يادداشت اضافه کرد. به‌عنوان مثال در کار پخش برنامه براى بسيارى از مواد استوديوئى مانند برنامه‌هاى سرگرم‌کننده، فهرست‌نماها تهيه نمى‌شود، زيرا استفاده‌کنندگان به‌دنبال استفاده مجدد از نماها به همان شکل مثلاً بريده فيلم مستند نيستند. حق پديدآورنده مى‌تواند عامل ديگرى باشد که سبب شود صرف وقت براى فهرست‌نويسى تفصيلى يک مستند که شايد بالقوه داراى بريده فيلم‌هاى باارزش است، مناسبتى نداشته باشد زيرا که حق امتياز آن متعلق به سازمان ديگرى است.


همان‌طور که در شناسه فهرست ”روزى از زندگي“ نشان داده شد، داده‌هاى يادداشت را که خلاصه شده محتوا است بايد در فيلدى جدا از شناسه تحليلى که جزئيات بيشترى مانند فهرست‌نماها در آن وارد مى‌شود، نگه داشت. بعضى از استفاده‌کنندگان امکان دارد فقط به اطلاعات در مورد ايده کلى برنامه احتياج داشته باشند که در اين مورد فيلد تحليلى مى‌تواند نمايش داده نشود.