امروزه مى‌توان فرض کرد که مواد رنگى است، مگر غير آن ذکر شود، و مى‌توان در صورت لزوم فيلد داده‌اى براى نشان دادن سياه و سفيد بودن مواد ايجاد کرد. در مواردى که از بريده فيلم سياه و سفيد در فيلم يا ويديوئى که عمدتاً رنگى است استفاده شده باشد، اين امر بايد به‌عنوان بخشى از متن فهرست‌نويسى ذکر شود.