تأثير بر فهرست‌نويسى

با توجه به اينکه نظام‌هاى آرشيوى ديجيتالى از نمايابى خودکار (Automated Shot-Detection) به‌منظور تأمين نمايش مناسب تصاوير کليدى براى استفاده‌کننده استفاده مى‌کنند، اين امر کارآئى فرآيند فهرست‌نويسى را افزايش مى‌دهد، زيرا زمان فهرست‌بردارى از نماها مى‌تواند کاهش يابد، و همچنين از جزئيات مورد نياز براى تهيه متن توصيفى تا حدودى کاسته شود.


بدون شکّ کارآئى نمايابى خودکار بسته به ماهيت و پيچيدگى بريده فيلمى که تحليل شده است تفاوت مى‌کند. بريده فيلمى با حداقل رويداد يا محو تدريجى و هم‌گذارى کمتر و غيره، از موادى با پيچيدگى بيشتر و تغيير گسترده‌تر نماها، بهتر عمل‌آورى مى‌شود. به هر حال در اغلب موارد، سيستم سعى اوليه قابل قبولى براى تفکيک تصاوير کليدى به عمل مى‌آورد، که بعداً مى‌تواند به وسيله فهرست‌نويس - با افزودن يا حذف تصاوير کليدى به نحوى که لازم است - کنترل و تنظيم شود.


از زمان توليد تصويرنگار، فهرست‌نويس توانسته است متن و نمايه‌سازى را به مواد بيافزايد. فهرست‌نويسانى که به فهرست‌نويسى متنى عادت دارند بايد رويکرد خود را تغيير دهند، زيرا که گرايش بيشترى به سمت توصيف بيش از معمول بريده فيلم، که اکنون به‌عنوان بخشى از فهرست‌ براى پرسش‌کننده قابل رؤيت است، وجود خواهد داشت.


در اينجا بين فهرست‌نويسى توصيفى و نمايه‌سازى مفاهيم تمايز مهمى وجود دارد که بايد رعايت شود. به هر حال ممکن است کاهش در ميزان ”توصيف“ لازم به‌وجود آيد، ولى در مقتضيات ”نمايه‌سازي“ تغييرى نخواهد بود. اصطلاحات نمايه براى اسامي، موضوع‌ها، انواع هنرى و غيره براى بازيابى بريده فيلم مورد نياز همچنان اساسى باقى مى‌ماند. اين امر در مورد اطلاعات کلى مانند عنوان، تاريخ، انواع هنرى و همين‌طور اصطلاحات نمايه که پرسش‌کننده را به سکانس‌ها يا نماهاى خاص هدايت مى‌کند، اعمال مى‌شود.


به يادداشت‌هاى زاويه دوربين (نما از زاويهٔ پائين، نماى هوائى و غيره) ديگر نيازى نخواهد بود. چون اين ويژگى با مشاهده تصاوير کليدى آشکار خواهند شد. همچنين وضعيت آدم‌ها يا اشياء در تصوير و وضعيت آب و هوا را مى‌توان از متن توصيف حذف کرد، زيرا که اين توصيف‌ها نيز براى پرسش‌کننده قابل رؤيت خواهد بود.


آنچه بايد باقى بماند هر نوع موضوع انتزاعى يا ضمني، مانند ”تروريسم“ يا ”جشن“ يا نشانى از زمان يا تاريخ است - در حقيقت هر چيزى که با مشاهده بريده فيلم آشکار نمى‌شود - چون مرتبط ساختن اين موضوع‌ها به تصاوير همچنان ضرورى خواهد بود.


به علاوه اگر به دلايل محدوديت‌هاى ذخيره يا امنيت، قرار باشد فقط عکس‌ها نشان داده شوند، از اين رو لازم است هر نوع نشان مهمى دال بر حرکت نيز گنجانده شود، به‌عنوان مثال حرکت هواپيمائى که در آسمان ظاهر مى‌شود بايد براى تعيين پرواز يا فرود آن توصيف گردد زيرا اين امر به چگونگى استفاده مجدد از ماده مربوط خواهد شد. اين امر در توصيف انواع مختلف نماها (زوم، چرخش افقي، حرکت دوربين و غيره) نيز صدق مى‌کند.


با استفاده از اين فن‌آوري، استفاده‌کننده مى‌تواند موضوع معينى را جستجو کند و مستقيماً تصوير مربوط به موضوع را همراه با متن پشتيبان که اطلاعات تلويحى را توصيف مى‌کند، مشاهده نمايد.